Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Esotiq & Henderson S.A. w dniu 26 czerwca 2015 roku. (17/2015)

Ustalenie ceny maksymalnej akcji oferowanych – zatwierdzenie aneksu do prospektu emisyjnego. (16.2015)
24/06/2015
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w dniu 26 czerwca 2015 roku. (8/2015)
27/06/2015
Ustalenie ceny maksymalnej akcji oferowanych – zatwierdzenie aneksu do prospektu emisyjnego. (16.2015)
24/06/2015
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w dniu 26 czerwca 2015 roku. (8/2015)
27/06/2015

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Esotiq & Henderson S.A. w dniu 26 czerwca 2015 roku. (17/2015)

Zarząd Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna (Spółka) działając na podstawie § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2015 roku wraz z liczbą akcji z których oddano ważne głosy oraz procentowym udziałem tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Załączniki: [PDF]

Osoby reprezentujące spółkę:
Adam Skrzypek – Prezes Zarządu