Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w dniu 26 czerwca 2015 roku. (8/2015)

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Esotiq & Henderson S.A. w dniu 26 czerwca 2015 roku. (17/2015)
27/06/2015
Zatwierdzenie aneksu do prospektu emisyjnego. (18/2015)
03/07/2015
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Esotiq & Henderson S.A. w dniu 26 czerwca 2015 roku. (17/2015)
27/06/2015
Zatwierdzenie aneksu do prospektu emisyjnego. (18/2015)
03/07/2015

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w dniu 26 czerwca 2015 roku. (8/2015)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2015
Data sporządzenia: 2015-06-27
Skrócona nazwa emitenta
ESOTIQ & HENDERSON

Temat

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w dniu 26 czerwca 2015 roku.

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:

Zarząd Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna (Spółka) działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych niniejszym przekazuje wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 26 czerwca 2015 roku. Wykaz określa liczbę głosów przysługujących Akcjonariuszom z posiadanych akcji i wskazuje procentowy udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

Dictador Global Limited: liczba akcji 885.000; liczba głosów 1.770.000; procentowy udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 88,63 %; procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 63,59 %.

Adam Skrzypek: liczba akcji 107.000; liczba głosów 207.000; procentowy udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 10,37 %; procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 7,44 %.