Zatwierdzenie aneksu do prospektu emisyjnego. (18/2015)

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w dniu 26 czerwca 2015 roku. (8/2015)
27/06/2015
Przydział Akcji Oferowanych w Ofercie Publicznej Esotiq & Henderson S.A. (20/2015)
10/07/2015
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w dniu 26 czerwca 2015 roku. (8/2015)
27/06/2015
Przydział Akcji Oferowanych w Ofercie Publicznej Esotiq & Henderson S.A. (20/2015)
10/07/2015

Zatwierdzenie aneksu do prospektu emisyjnego. (18/2015)

Zarząd ESOTIQ & HENDERSON S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 3 lipca 2015 roku Komisja Nadzoru Finansowego podjęła decyzję zatwierdzającą Aneks nr 2 do prospektu emisyjnego Spółki zatwierdzonego w dniu 22 czerwca 2015 roku. Aneks nr 2 został sporządzony w związku z otrzymaniem przez Emitenta od TFI Capital Partners S.A. w dniu 30 czerwca 2015 roku zawiadomienia (Zawiadamiający), złożonego w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy, o przekroczeniu przez zarządzany przez Zawiadamiającego fundusz CP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Akcjonariusz) progu 5-procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Zmiana udziału nastąpiła w dniu 24 czerwca 2015 roku w wyniku nabycia przez CP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 10.000 akcji Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna. Nabyte akcje stanowią 0,56% w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 10.000 głosów, stanowiących 0,36% głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Przed realizacją transakcji Akcjonariusz posiadał 130.251 akcji Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna, stanowiących 7,3% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających do 130.251 głosów, stanowiących 4,7% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Po zrealizowaniu transakcji CP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty posiada 140.251 akcji Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna, stanowiących 7,9% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających do 140.251 głosów, stanowiących 5,04% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Zawiadamiający oświadczył, że w okresie 12 miesięcy od złożenia przedmiotowego zawiadomienia nie wyklucza się dalszych zmian udziału w liczbie głosów, w zależności od ceny rynkowej Spółki, perspektyw jej rozwoju oraz zmian wartości aktywów Akcjonariusza. Szczegółowe informacje na temat Oferty Publicznej znajdują się w Prospekcie Emisyjnym ESOTIQ & HENDERSON S.A. opublikowanym na stronach internetowych Emitenta: www.esotiqhenderson.com oraz Oferującego: www.vestor.pl.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę: Adam Skrzypek – Prezes Zarządu