Przydział Akcji Oferowanych w Ofercie Publicznej Esotiq & Henderson S.A. (20/2015)

Zatwierdzenie aneksu do prospektu emisyjnego. (18/2015)
03/07/2015
Uchwała Zarządu KDPW S.A. o rejestracji praw do akcji oraz warunkowej rejestracji akcji Esotiq & Henderson S.A. (21/2015)
13/07/2015
Zatwierdzenie aneksu do prospektu emisyjnego. (18/2015)
03/07/2015
Uchwała Zarządu KDPW S.A. o rejestracji praw do akcji oraz warunkowej rejestracji akcji Esotiq & Henderson S.A. (21/2015)
13/07/2015

Przydział Akcji Oferowanych w Ofercie Publicznej Esotiq & Henderson S.A. (20/2015)

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. z siedzibą w Gdańsku (Emitent), informuje, że w dniu 10 lipca 2015 r. nastąpił przydział 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) Akcji Oferowanych w ramach Oferty Publicznej Emitenta. Akcje przydzielono w następujący sposób:

– w Transzy Inwestorów Indywidualnych przydzielono 31.000 (trzydzieści jeden tysięcy) Akcji Oferowanych;
– w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych przydzielono 419.000 (czterysta dziewiętnaście tysięcy) Akcji Oferowanych.

Średnia stopa redukcji zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych wyniosła 84,62%.
Cena emisyjna jednej Akcji Oferowanej była równa 38,50 zł (trzydzieści osiem złotych pięćdziesiąt groszy).

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie – informacje poufne

Osoby reprezentujące spółkę:
Adam Skrzypek – Prezes Zarządu