Uchwała Zarządu KDPW S.A. o rejestracji praw do akcji oraz warunkowej rejestracji akcji Esotiq & Henderson S.A. (21/2015)

Przydział Akcji Oferowanych w Ofercie Publicznej Esotiq & Henderson S.A. (20/2015)
10/07/2015
Uchwały Zarządu GPW w Warszawie S.A. (22/2015)
15/07/2015
Przydział Akcji Oferowanych w Ofercie Publicznej Esotiq & Henderson S.A. (20/2015)
10/07/2015
Uchwały Zarządu GPW w Warszawie S.A. (22/2015)
15/07/2015

Uchwała Zarządu KDPW S.A. o rejestracji praw do akcji oraz warunkowej rejestracji akcji Esotiq & Henderson S.A. (21/2015)

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 13 lipca 2015 r. została podjęta oraz weszła w życie Uchwała Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Nr 449/15 na mocy której, na podstawie § 2 ust. 1 i 4 oraz § 40 ust. 2, 3a i 4a Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosków Emitenta, Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. postanowił zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych:

a) w dniu 15 lipca 2015 r. 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, emitowanych na podstawie Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 7 kwietnia 2015 r., oraz oznaczyć je kodem PLESTHN00034,

b) 183.500 (sto osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym 4.000 (cztery tysiące) akcji serii C, 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii D i 29.500 (dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset) akcji serii E, oraz nadać im kod PLESTHN00018, pod warunkiem podjęcia przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym rynku, z zastrzeżeniem, że ich zarejestrowanie w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt dokumentów potwierdzających wprowadzenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w decyzji spółki prowadzącej rynek regulowany jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz nie wcześniej niż z dniem wprowadzenia innych akcji Esotiq & Henderson S.A. zarejestrowanych pod kodem PLESTHN00018. Informacja o zarejestrowaniu akcji pod kodem PLESTHN00018 zostanie przekazana w formie komunikatu Krajowego Depozytu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Adam Skrzypek – Prezes Zarządu