Powołanie Członka Zarządu Esotiq & Henderson S.A. (14/2017)

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson S.A. na dzień 31 maja 2017 r. (13/2017)
04/05/2017
Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2017 roku
30/05/2017
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson S.A. na dzień 31 maja 2017 r. (13/2017)
04/05/2017
Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2017 roku
30/05/2017

Powołanie Członka Zarządu Esotiq & Henderson S.A. (14/2017)

W związku z regulacją § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim [t.j. Dz.U. z 2014 r. poz.133] Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę na mocy której powołała do Zarządu Spółki Pana Bartłomieja Serka, powierzając mu pełnienie funkcji Członka Zarządu. Powołanie nastąpiło z dniem 17 maja 2017 r. na okres bieżącej kadencji. Pan Bartłomiej Serek jest absolwentem Wydziału Administracyjnego Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni _obecnie Akademia Morska w Gdyni_, na którym w 1995 r. uzyskał tytuł licencjata, a następnie w 1997 r. uzyskał tytuł magistra. Ponadto w latach 2000-2003 zdobył kwalifikacje ACCA _Association of Chartered Certified Accountants_ przy Central Europe Trust. Ukończył w latach 2013-2014 Studia podyplomowe z zakresu MSR/MSSF. Zawodowo Pan Bartłomiej Serek od lat jest związany z finansami pracując dla grup kapitałowych. Rozpoczynając swoją drogę zawodową, w latach 2000-2003 pracował jako Specjalista ds. Inwestycji w Biurze Inwestycji Ergo Hestia S.A. zajmując się nadzorem właścicielskim, w tym analizami projektów inwestycyjnych, analizami ekonomiczno-kapitałowymi dla Grupy kapitałowej, due diligence oraz sprawozdawczością wewnętrzną i zewnętrzną podmiotów grupy. Następnie w latach 2003-2005 pełnił obowiązki Kontrolera Finansowego w spółce LPP S.A. _spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych_ będąc początkowo odpowiedzialnym za kontrolę podmiotów zależnych w obrębie Europy Środkowo-Wschodniej _Litwa, Łotwa, Estonia, Czechy, Węgry_, a następnie za analizę, kontrolę oraz optymalizację kosztów spółki dominującej. Od listopada 2005 r. współpracował z korporacją VTS GROUP sp. z o.o. o zasięgu międzynarodowym na stanowisku Corporate Financial Controller w centrali Grupy VTS, tworząc dla spółek Grupy standardy finansowe w obszarze rachunkowości finansowej i zarządczej, zasady sprawozdawczości i standardy kontroli dla spółek Europy Centralnej i Wschodniej _Polska, Litwa, Łotwa, Estonia, Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia_ oraz Bliskiego i Dalekiego Wschodu _Rosja, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Chiny, Indie_. W 2009 r. Pan Bartłomiej Serek rozpoczął współpracę z PCC Intermodal S.A. _spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A._ pełniąc początkowo obowiązki Doradcy Zarządu ds. Finansowych, a następnie Dyrektora Finansowego odpowiedzialnego za całość spraw finansowych spółki, współpracę z audytorami i instytucjami finansowymi, sprawozdawczość wewnętrzną i zewnętrzną. Od października 2013 r. do lutego 2016 r. Pan Bartłomiej Serek pełnił funkcję Dyrektora ds. finansowych grupy kapitałowej Fota S.A. w upadłości układowej, a od listopada 2013 r. został powołany na funkcję Prokurenta Fota SA. Jednocześnie w ramach Grupy Kapitałowej Fota w okresie od października 2013 r. do marca 2015 r. był członkiem Rady Nadzorczej spółki Art-Gum Sp. z o.o. oraz w okresie od października 2013 r. do czerwca 2016 r. był członkiem Rady Nadzorczej spółki Expom Kwidzyn Sp. z o.o. W roku 2016 podjął współpracę z RWS Group w branży nieruchomości komercyjnych pełniąc rolę Dyrektora Finansowego. Kończąc współpracę w marcu 2017 r. z RWS Group od kwietnia 2017 r. pełni funkcję CFO grupy Esotiq & Henderson S.A. Pan Bartłomiej Serek zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej w stosunku do emitenta spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie pełni funkcji w innych organizacjach społecznych i politycznych, nie posiada akcji Emitenta, spółek powiązanych, zależnych. Nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta. Pan Bartłomiej Serek urodził się w czerwcu 1972 r.