Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2017 roku

Powołanie Członka Zarządu Esotiq & Henderson S.A. (14/2017)
17/05/2017
Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w dniu 31 maja 2017 roku. (16/2017)
31/05/2017
Powołanie Członka Zarządu Esotiq & Henderson S.A. (14/2017)
17/05/2017
Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w dniu 31 maja 2017 roku. (16/2017)
31/05/2017

Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2017 roku

 

 

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał_y_ narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 37 721 29 645 8 795 6 806
II. Zysk [strata] z działalności operacyjnej -1 052 -2 814 -245 -646
III. Zysk [strata] brutto -1 069 -2 803 -249 -643
IV. Zysk [strata] netto -1 311 -2 910 -306 -668
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -6 079 -8 530 -1 417 -2 269
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 6 -289 1 -68
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2 870 7 691 669 1 766
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -3 203 -1 128 -747 -259
IX. Aktywa razem 101 187 23 979
X. Zobowiązania 53 995 12 796
XI. Zobowiązania długoterminowe 5 872 1 392
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 48 123 11 404
XIII. Kapitał własny 47 192 11 183
XIV. Kapitał zakładowy 224 53
XV. Liczba akcji 2 233 500 2 233 500 2 233 500 2 233 500
XVI. Zysk [strata] na jedną akcję zwykłą [w zł / EURO] -0,46 -1,32 -0,11 -0,30
XVII. 2 233 500 2 233 500 2 233 500 2 233 500
XVIII. Rozwodniony zysk [strata] na jedną akcję [w zł / EURO] -0,46 -1,32 -0,11 -0,30
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EURO] 21,13 22,22 5,01 5,20
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EURO] 21,13 22,22 5,01 5,20
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję [w zł / EURO]
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
XXII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 34 054 25 937 7 783 5 954
XXIII. Zysk [strata] z działalności operacyjnej 1 265 -771 289 -177
XXIV. Zysk [strata] brutto 1 421 -667 325 -153
XXV. Zysk [strata] netto 1 165 -834 266 -191
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -5 117 -5 843 -1 169 -1 341
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -854 -2 716 -195 -624
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 081 7 511 704 1 724
XXIX. Przepływy pieniężne netto, razem -2 890 -1 048 -660 -241
XXX. Aktywa razem 104 290 23 574
XXXI. Zobowiązania 43 155 9 755
XXXII. Zobowiązania długoterminowe 4 436 1 003
XXXIII. Zobowiązania krótkoterminowe 38 719 8 752
XXXIV. Kapitał własny 61 135 13 819
XXXV. Kapitał zakładowy 224 224 51 52
XXXVI. Liczba akcji 2 233 500 2 233 500 2 233 500 2 233 500
XXXVII. Zysk [strata] na jedną akcję zwykłą [w zł / EURO] 0,52 -0,37 0,12 -0,09
XXXVIII. Rozwodniona liczba akcji 2 233 500 2 233 500 2 233 500 2 233 500
XXXIX. Rozwodniony zysk [strata] na jedną akcję [w zł / EURO] 0,52 -0,37 0,12 -0,09
XL. Wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EURO] 27,37 24,65 6,19 5,77
XLI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EURO] 27,37 24,65 6,19 5,77
XLII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję [w zł / EURO]
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2017r.