Propozycja nabycia akcji spółki zależnej. (10/2017)

Rejestracja spółki zależnej (09/2017)
16/03/2017
Pierwsze zawiadomienie o podziale Esotiq & Henderson S.A. z dnia 27 marca 2017 roku
28/03/2017
Rejestracja spółki zależnej (09/2017)
16/03/2017
Pierwsze zawiadomienie o podziale Esotiq & Henderson S.A. z dnia 27 marca 2017 roku
28/03/2017

Propozycja nabycia akcji spółki zależnej. (10/2017)

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. [Spółka, Sprzedający] informuje o złożeniu w dniu dzisiejszym Propozycji nabycia 2 [dwóch] akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, wyemitowanych przez EMG S.A. z siedzibą w Katowicach [Emitent, Spółka zależna]. Propozycja nabycia została przygotowana w związku z ofertą publiczną 2 [dwóch] akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, wyemitowanych przez Spółkę zależną. Celem przeprowadzenia oferty publicznej jest uzyskanie przez Emitenta formalnej podstawy do ubiegania się o zarejestrowanie akcji będących przedmiotem oferty publicznej w depozycie prowadzonym przez KDPW S.A., czyli ich dematerializacji – w rozumieniu art. 5 ust. 1 Ustawy o Obrocie. Z chwilą dematerializacji akcji Emitent stanie się – w myśl art. 4 pkt 20 Ustawy o Ofercie – spółką publiczną. Uzyskanie statutu spółki publicznej przez Emitenta jest niezbędne do przeprowadzenia procesu podziału Esotiq & Henderson S.A., w którym Emitent będzie pełnił rolę spółki przejmującej, na którą w procesie podziału zostaną przeniesione aktywa wydzielane ze spółki dzielonej – Esotiq & Henderson S.A. Na podstawie Propozycji nabycia oferowane są przez Sprzedającego w trybie oferty publicznej 2 [dwie] akcje imienne serii A Emitenta, uprzywilejowane co do głosu, o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Akcje serii A zostaną zbyte w ofercie publicznej po cenie sprzedaży równej ich wartości nominalnej wynoszącej 0,10 zł. Oferowanie akcji serii A odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w Propozycji nabycia, a Propozycja nabycia jest w zakresie oferty publicznej jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o akcjach serii A, ofercie publicznej i Emitencie. Propozycja nabycia zostanie zamieszczona na stronie internetowej Spółki pod adresem http://www.esotiqhenderson.com/pl/relacje-inwestorskie.