Rejestracja spółki zależnej (09/2017)

Zawiadomienie o zgłoszeniu zmiany planu podziału Esotiq & Henderson S.A. (08/2017)
03/03/2017
Propozycja nabycia akcji spółki zależnej. (10/2017)
17/03/2017
Zawiadomienie o zgłoszeniu zmiany planu podziału Esotiq & Henderson S.A. (08/2017)
03/03/2017
Propozycja nabycia akcji spółki zależnej. (10/2017)
17/03/2017

Rejestracja spółki zależnej (09/2017)

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęło do Spółki Postanowienie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o zarejestrowaniu w dniu 3 marca 2017 roku spółki zależnej Emitenta – EMG S.A. z siedzibą w Katowicach, o kapitale zakładowym wynoszącym 100 000,00 zł _sto tysięcy złotych 00/100_ na który składa się 1 000 000 _jeden milion_ akcji serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda, uprzywilejowanych w zakresie prawa głosu w ten sposób, że jedna akcja daje prawo dwóch głosów na walnym zgromadzeniu. Założycielem i jedynym akcjonariuszem EMG S.A. jest Esotiq & Henderson S.A. Kapitał zakładowy EMG S.A. został pokryty w całości gotówką. Celem utworzenia EMG S.A. jest realizacja podziału Emitenta w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Ksh, przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej Esotiq & Henderson S.A. na istniejącą spółkę przejmującą EMG S.A. [podział przez wydzielenie]. O zawiązaniu spółki zależnej Emitent poinformował w dniu 14 lutego 2017 roku raportem bieżącym nr 4/2017.