Zawiadomienie o zgłoszeniu zmiany planu podziału Esotiq & Henderson S.A. (08/2017)

Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk (EBI 01/2017)
20/02/2017
Rejestracja spółki zależnej (09/2017)
16/03/2017
Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk (EBI 01/2017)
20/02/2017
Rejestracja spółki zależnej (09/2017)
16/03/2017

Zawiadomienie o zgłoszeniu zmiany planu podziału Esotiq & Henderson S.A. (08/2017)

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. [Spółka, Spółka dzielona] w nawiązaniu do uprzednio przekazanych informacji o zamiarze podziału Spółki oświadcza, że w dniu dzisiejszym zgłosił do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku skorygowany plan podziału. Podział Esotiq & Henderson S.A. zostanie zrealizowany w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Ksh, przez przeniesienie części majątku Spółki dzielonej na Spółkę przejmującą z uwzględnieniem zmiany, wskutek której Spółką przejmującą będzie istniejąca spółka EMG S.A., o której zawiązaniu Spółka poinformowała w dniu 14 lutego 2017 roku raportem bieżącym nr 4/2017. Plan podziału sporządzony zgodnie z art. 534 § 1 Ksh wraz z dołączonymi dokumentami o których mowa w art. 534 § 2 Ksh stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego, jak również zostanie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej i w siedzibie Spółki do dnia powzięcia uchwały o podziale.

Załącznik