Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej. (5/2016)

Powołanie Członka Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson S.A. (4/2016)
16/01/2016
Informacje uzyskane na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. (7/2016)
31/01/2016
Powołanie Członka Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson S.A. (4/2016)
16/01/2016
Informacje uzyskane na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. (7/2016)
31/01/2016

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej. (5/2016)

Zarząd Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku z dnia 18 stycznia 2016 roku o zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Femestage Eva Minge sp. z o.o. – spółki zależnej Emitenta. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło na mocy dotychczasowych postanowień umowy spółki, na podstawie art. 257 § 1 ksh oraz § 10 ust. 1 umowy spółki, z kwoty 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) do kwoty 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100) tj. o kwotę 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100) poprzez utworzenie 2.000 (słownie: dwa tysiące) nowych udziałów o wartości 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) każdy. Emitent jako jedyny wspólnik objął w zamian za wkład pieniężny 2.000 (słownie: dwa tysiące) nowych udziałów o wartości 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) każdy, za łączną cenę 15.200.000,00 zł (słownie: piętnaście milionów dwieście tysięcy złotych 00/100). Przed podwyższeniem kapitału Emitent posiadał 1.000 (słownie: jeden tysiąc) udziałów Femestage Eva Minge sp. z o.o. o łącznej wartości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100), co stanowiło 100,00% kapitału zakładowego. Po zarejestrowaniu podwyższenia Emitent posiada 3.000 (słownie: trzy tysiące) udziałów Femestage Eva Minge sp. z o.o. o łącznej wysokości 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100), co stanowi 100,00% kapitału zakładowego. O podjęciu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Femestage Eva Minge sp. z o.o. uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Emitent poinformował raportem bieżącym nr 17/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku.