Powołanie Członka Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson S.A. (4/2016)

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna wznowionym w dniu 15 stycznia 2016 roku. (2/2016)
16/01/2016
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej. (5/2016)
28/01/2016
Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna wznowionym w dniu 15 stycznia 2016 roku. (2/2016)
16/01/2016
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej. (5/2016)
28/01/2016

Powołanie Członka Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson S.A. (4/2016)

Zarząd Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna (Spółka) działając na podstawie przepisu § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. 2014 poz. 133) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 15 stycznia 2016 roku powołało do Rady Nadzorczej Emitenta Panią Hannę Kędziorę, na okres bieżącej trzyletniej kadencji, która rozpoczęła się w dniu 30 czerwca 2014 roku. Pani Hanna Kędziora nie pełni w ramach Spółki innych funkcji. Pani Hanna Kędziora jest absolwentką Finansów i Bankowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od 2010 roku Pani Hanna Kędziora pełni funkcję Deputy Head of Research Department w Domu Maklerskim Trigon w Warszawie. W latach 1996-1997 Pani Hanna Kędziora była Analitykiem w Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego w Warszawie, a następnie w okresie od 1997 r. do 2005 r. pełniła funkcję Głównego Analityka w Domu Inwestycyjnym BRE Banku w Warszawie. W latach 2005-2010 była Dyrektorem Departamentu Analiz w Domu Maklerskim PKO BP w Warszawie. Od 2011 r. Pani Hanna Kędziora prowadzi działalność gospodarczą, w ramach której świadczy usługi doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania. Od 2007 roku Pani Hanna Kędziora jest wspólnikiem Centrum Obrotu Nieruchomościami sp. z o.o. Pani Hanna Kędziora nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego, nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pani Hanna Kędziora nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.