Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna wznowionym w dniu 15 stycznia 2016 roku. (2/2016)

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna wznowionym w dniu 15 stycznia 2016 roku. (3/2016)
15/01/2016
Powołanie Członka Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson S.A. (4/2016)
16/01/2016
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna wznowionym w dniu 15 stycznia 2016 roku. (3/2016)
15/01/2016
Powołanie Członka Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson S.A. (4/2016)
16/01/2016

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna wznowionym w dniu 15 stycznia 2016 roku. (2/2016)

Zarząd Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna (Emitent, Spółka) działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. 2014 poz. 133) podaje do wiadomości publicznej treść uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z liczbą akcji z których oddano ważne głosy oraz procentowym udziałem tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”. Zarząd Emitenta oświadcza ponadto, że w dniu 15 stycznia 2016 roku odbył się dalszy ciąg obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które rozpoczęło się w dniu 28 grudnia 2015 roku i uchwałą numer 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostało przerwane do dnia 15 stycznia 2016 roku, do godziny 10.00 (dziesiątej). W ramach porządku obrad przyjętego uchwałą numer 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 28 grudnia 2015 roku wznowione Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w dniu 15 stycznia 2016 roku uchwałę w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Załączniki: [PDF]