Rejestracja zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego Esotiq & Henderson S.A. (5/2015)

Rejestracja zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego Esotiq & Henderson S.A. (4/2015)
28/07/2015
Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie. (06/15)
07/08/2015
Rejestracja zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego Esotiq & Henderson S.A. (4/2015)
28/07/2015
Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie. (06/15)
07/08/2015

Rejestracja zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego Esotiq & Henderson S.A. (5/2015)

W związku z przepisem § 5 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 133 z dn. 28 stycznia 2014 r.) Zarząd Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała Postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 30 lipca 2015 roku o zarejestrowaniu podwyższenia oraz zmiany struktury kapitału zakładowego Emitenta. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 223.350,00 zł (dwieście dwadzieścia trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 2.233.500 (dwa miliony dwieście trzydzieści trzy tysiące pięćset) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych i zarejestrowanych akcji Emitenta wynosi 2.233.500 (dwa miliony dwieście trzydzieści trzy tysiące pięćset). Struktura zarejestrowanego kapitału zakładowego Spółki przedstawia się następująco:

* 1.000.000 (jeden milion) stanowią akcje imienne uprzywilejowane serii „A” o numerach od 1 (jeden) do 1.000.000 (jeden milion),
* 600.000 (sześćset tysięcy) stanowią akcje na okaziciela serii „B” o numerach od 1 (jeden) do 600.000 (sześćset tysięcy).
* 4.000 (cztery tysiące) stanowią akcje na okaziciela serii „C” o numerach od 1 (jeden) do 4.000 (cztery tysiące).
* 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) stanowią akcje na okaziciela serii „D” o numerach od 1 (jeden) do 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy),
* 29.500 (dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset) stanowią akcje na okaziciela serii „E” o numerach od 1 (jeden) do 29.500 (dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset).
* 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) stanowią akcje na okaziciela serii „F” o numerach od 1 (jeden) do 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy).

W związku ze zmianą § 4 ust. 1 Statutu Spółki, Emitent, na podstawie przepisu § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, przekazuje dotychczas obowiązujące postanowienia oraz treść dokonanych zmian.

Było:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 178.350,00 zł (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych i dziesięć groszy) i dzieli się na 1.783.500 (jeden milion siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, z czego:
1) 1.000.000 (jeden milion) stanowią akcje imienne uprzywilejowane serii „A” o numerach od 1 (jeden) do 1.000.000 (jeden milion),
2) 600.000 (sześćset tysięcy) stanowią akcje na okaziciela serii „B” o numerach od 1 (jeden) do 600.000 (sześćset tysięcy).
3) 4.000 (cztery tysiące) stanowią akcje na okaziciela serii „C” o numerach od 1 (jeden) do 4.000 (cztery tysiące).
4) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) stanowią akcje na okaziciela serii „D” o numerach od 1 (jeden) do 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy),
5) 29.500 (dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset) stanowią akcje na okaziciela serii „E” o numerach od 1 (jeden) do 29.500 (dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset).

Jest:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 223.350,00 zł (dwieście dwadzieścia trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 2.233.500 (dwa miliony dwieście trzydzieści trzy tysiące pięćset) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, z czego:
1) 1.000.000 (jeden milion) stanowią akcje imienne uprzywilejowane serii „A” o numerach od 1 (jeden) do 1.000.000 (jeden milion),
2) 600.000 (sześćset tysięcy) stanowią akcje na okaziciela serii „B” o numerach od 1 (jeden) do 600.000 (sześćset tysięcy).
3) 4.000 (cztery tysiące) stanowią akcje na okaziciela serii „C” o numerach od 1 (jeden) do 4.000 (cztery tysiące).
4) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) stanowią akcje na okaziciela serii „D” o numerach od 1 (jeden) do 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy),
5) 29.500 (dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset) stanowią akcje na okaziciela serii „E” o numerach od 1 (jeden) do 29.500 (dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset).
6) 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) stanowią akcje na okaziciela serii „F” o numerach od 1 (jeden) do 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy).