Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie. (06/15)

Rejestracja zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego Esotiq & Henderson S.A. (5/2015)
03/08/2015
Skonsolidowany raport półroczny
31/08/2015
Rejestracja zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego Esotiq & Henderson S.A. (5/2015)
03/08/2015
Skonsolidowany raport półroczny
31/08/2015

Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie. (06/15)

Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna (Emitent, Spółka) działając na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oświadcza, że w dniu 7 sierpnia 2015 roku otrzymała od akcjonariusza Spółki zawiadomienie o następującej treści „Dictador Global Limited (dalej: Zawiadamiający), na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów Finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (t.j. Dz. U. 2013, poz. 1382) (dalej: ustawa o ofercie) zawiadamia, iż w dniu 30 lipca 2015 roku w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna nastąpiło zmniejszenie o 8,85% posiadanego przez Zawiadamiającego udziału w ogólnej liczbie głosów w Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna. Przed podwyższeniem kapitału Zawiadamiający posiadał 885.000 akcji, którym odpowiadał udział w wysokości 63,59% w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Po zarejestrowaniu podwyższenia liczba akcji posiadanych przez Zawiadamiającego nie uległa zmianie, przy czym udział w ogólnej liczbie głosów wynosi 54,74%. Nie występują podmioty zależne od Zawiadamiającego posiadające akcje Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna. Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. C ustawy o ofercie.”