Skonsolidowany raport półroczny

Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie. (06/15)
07/08/2015
Podjęcie uchwały o zarejestrowaniu w KDPW akcji serii F Esotiq & Henderson S.A. (8/2015)
07/09/2015
Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie. (06/15)
07/08/2015
Podjęcie uchwały o zarejestrowaniu w KDPW akcji serii F Esotiq & Henderson S.A. (8/2015)
07/09/2015

Skonsolidowany raport półroczny

 

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2015 półrocze / 2014 półrocze / 2015 półrocze / 2014
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 54 292 50 139 13 133 12 000
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 203 3 047 291 729
III. Zysk (strata) brutto 352 2 226 85 533
IV. Zysk (strata) netto (160) 1 720 (39) 412
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (6 061) (1 532) (1 610) (367)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (2 104) (6 742) (502) (1 614)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 8 239 5 846 1 993 1 399
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 74 (2 428) 18 (581)
IX. Aktywa razem 89 248 21 278
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 50 341 12 177
XI. Zobowiązania długoterminowe 5 316 1 267
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 45 025 10 735
XIII. Kapitał własny 38 907 9 276
XIV. Kapitał zakładowy 179 43
XV. Liczba akcji 1 783 500 1 754 000 1 783 500 1 754 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EURO) 0,02 1,17 0,00 0,28
XVII. 1 783 500 1 766 500 1 783 500 1 766 500
XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł / EURO) 0,02 1,17 0,00 0,28
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) 21,81 5,20
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) 21,81 5,20
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EURO) 0 0
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy

Sprawozdanie Zarządu z działalności ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna i Grupy Kapitałowej w I półroczu 2015 roku

ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 30 CZERWCA 2015 ROKU

RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO