Podjęcie uchwały o zarejestrowaniu w KDPW akcji serii F Esotiq & Henderson S.A. (8/2015)

Skonsolidowany raport półroczny
31/08/2015
Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F Esotiq & Henderson S.A. (9/2015)
15/09/2015
Skonsolidowany raport półroczny
31/08/2015
Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F Esotiq & Henderson S.A. (9/2015)
15/09/2015

Podjęcie uchwały o zarejestrowaniu w KDPW akcji serii F Esotiq & Henderson S.A. (8/2015)

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 4 września 2015 r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął uchwałę nr 588/15 na mocy której, na podstawie § 2 ust. 1 i 4 oraz § 40 ust. 2, 3a i 4a Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku Spółki postanowił zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F Esotiq & Henderson S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, wyemitowanych na podstawie Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 kwietnia 2015 r., oraz nadać im kod PLESTHN00018, pod warunkiem podjęcia decyzji przez spółkę prowadzącą rynek regulowany o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który wprowadzone zostały inne akcje Emitenta oznaczone kodem PLESTHN00018, z zastrzeżeniem, że zarejestrowanie przedmiotowych akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi w związku z zamknięciem kont prowadzonych dla zbywalnych praw do akcji oznaczonych kodem PLESTHN00034, w terminie trzech dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt dokumentów potwierdzających podjęcie przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji, o której mowa powyżej, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym. Informacja o zarejestrowaniu akcji pod kodem PLESTHN00018 będzie przekazana w formie komunikatu Krajowego Depozytu.