Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F Esotiq & Henderson S.A. (9/2015)

Podjęcie uchwały o zarejestrowaniu w KDPW akcji serii F Esotiq & Henderson S.A. (8/2015)
07/09/2015
Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2015 roku
16/11/2015
Podjęcie uchwały o zarejestrowaniu w KDPW akcji serii F Esotiq & Henderson S.A. (8/2015)
07/09/2015
Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2015 roku
16/11/2015

Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F Esotiq & Henderson S.A. (9/2015)

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 14 września 2015 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął Uchwałę Nr 913/2015 w sprawie wyznaczenia ostatniego dnia notowania na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F Emitenta, na mocy której, na podstawie § 17 Działu I Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, wyznaczył na 15 września 2015 r. dzień ostatniego notowania 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLESTHN00034”. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. W tym samym dniu Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął Uchwałę Nr 914/2015 w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F Emitenta, na mocy której, na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, postanowił wprowadzić z dniem 16 września 2015 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Wprowadzenie przedmiotowych akcji do obrotu giełdowego następuje pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 16 września 2015 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem „PLESTHN00018”. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.