Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2015 roku

Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F Esotiq & Henderson S.A. (9/2015)
15/09/2015
Zawarcie umowy o pełnienie funkcji animatora emitenta (10/2015)
01/12/2015
Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F Esotiq & Henderson S.A. (9/2015)
15/09/2015
Zawarcie umowy o pełnienie funkcji animatora emitenta (10/2015)
01/12/2015

Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2015 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 87 354 81 398 21 006 19 472
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 386 5 007 333 1 198
III. Zysk (strata) brutto 451 3 679 108 880
IV. Zysk (strata) netto (502) 2 790 (121) 667
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (10 180) (679) (2 696) (162)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (5 092) (7 778) (1 201) (1 861)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 15 932 5 552 3 831 1 328
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 660 (2 905) 159 (695)
IX. Aktywa razem 94 856 22 379
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 39 891 9 593
XI. Zobowiązania długoterminowe 5 457 1 287
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 34 434 8 124
XIII. Kapitał własny 54 965 12 968
XIV. Kapitał zakładowy 224 53
XV. Liczba akcji 2 233 500 1 766 500 2 233 500 1 766 500
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EURO) (0,08) 0,65 (0,02) 0,16
XVII. 1 876 574 1 761 307 1 876 574 1 761 307
XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł / EURO) (0,08) 0,65 (0,02) 0,16
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) 24,61 5,81
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) 29,29 6,91
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EURO) 0 0
Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
XXII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 84 997 29 762 20 439 7 120
XXIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 240 1 016 1 260 243
XXIV. Zysk (strata) brutto 4 558 1 294 1 096 310
XXV. Zysk (strata) netto 3 559 1 294 856 310
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (3 861) 252 (1 023) 60
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (9 820) (6 804) (2 317) (1 628)
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 13 991 3 565 3 364 853
XXIX. Przepływy pieniężne netto, razem 310 (2 987) 75 (715)
XXX. Aktywa razem 85 036 20 062
XXXI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 29 226 7 028
XXXII. Zobowiązania długoterminowe 3 898 920
XXXIII. Zobowiązania krótkoterminowe 25 328 5 976
XXXIV. Kapitał własny 55 810 13 167
XXXV. Kapitał zakładowy 224 53
XXXVI. Liczba akcji 2 233 500 1 766 500 2 233 500 1 766 500
XXXVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EURO) 1,59 1,23 0,38 0,29
XXXVIII. Rozwodniona liczba akcji 1 876 574 1 761 307 1 876 574 1 761 307
XXXIX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł / EURO) 1,90 1,23 0,46 0,29
XL. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) 24,99 5,90
XLI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) 29,74 7,02
XLII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EURO) 0 0  

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

„Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy

Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za 3 kwartał 2015r.