Zawarcie umowy o pełnienie funkcji animatora emitenta (10/2015)

Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2015 roku
16/11/2015
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESOTIQ & HENDERSON S.A. na dzień 28 grudnia 2015 roku. (11/2015)
01/12/2015
Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2015 roku
16/11/2015
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESOTIQ & HENDERSON S.A. na dzień 28 grudnia 2015 roku. (11/2015)
01/12/2015

Zawarcie umowy o pełnienie funkcji animatora emitenta (10/2015)

Esotiq & Henderson S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację, że umowa o pełnienie funkcji animatora, zawarta przez Emitenta w trybie korespondencyjnym z Trigon Dom Maklerski S.A. (Animator), została podpisana w dniu 27 listopada 2015 roku i weszła w życie z dniem 1 grudnia 2015 roku, z zastrzeżeniem uprawnienia Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. do wyrażenia sprzeciwu co do wykonywania funkcji Animatora Emitenta, jeżeli Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uzna, że postanowienia umowy są sprzeczne z obowiązującymi przepisami. Sprzeciw może zostać złożony w terminie dwóch tygodni od przekazania przez Animatora do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. kopii umowy o pełnienie funkcji animatora. Na mocy przedmiotowej umowy Animator zobowiązał się do podtrzymywania (wspomagania) płynności akcji oraz PDA Emitenta notowanych na GPW w Warszawie S.A. według zasad i w trybie określonym w umowie, Regulaminie Giełdy, Ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz innych regulacjach dotyczących obrotu giełdowego. Umowa została zawarta na czas nieokreślony, przy czym każdej ze stron przysługuje prawo jej rozwiązania z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku uchylenia przez Zarząd GPW zgody na wykonywanie przez Animatora czynności określonych w umowie, uchylenia uchwały o dopuszczeniu Animatora do działań na GPW, wykluczenia akcji Emitenta z obrotu giełdowego, bądź likwidacji funkcji animatora emitenta.

Spółka informuje ponadto, że Komunikatem z dnia 30 listopada 2015 roku Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. poinformowała o zawarciu pomiędzy Trigon Dom Maklerski S.A. i Esotiq & Henderson S.A. umowy o pełnienie zadań animatora emitenta.