Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej. [RB 9/2020]

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej. [RB 8/2020]
05/06/2020
Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson S.A. [RB 10/2020]
16/06/2020
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej. [RB 8/2020]
05/06/2020
Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson S.A. [RB 10/2020]
16/06/2020

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej. [RB 9/2020]

Esotiq & Henderson S.A. [Emitent, Spółka] działając na podstawie przepisów § 5 pkt 4 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim [Dz.U. 2018 poz. 757] informuje, że Pan Tomasz Minkina – Członek Rady Nadzorczej Emitenta – złożył z dniem 9 czerwca 2020 r. rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki.
Adam Skrzypek Prezes Zarządu

Podstawa prawna:
§ 5 pkt 4 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.