Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson S.A. [RB 10/2020]

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej. [RB 9/2020]
09/06/2020
Jednostkowy raport Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2019
30/06/2020
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej. [RB 9/2020]
09/06/2020
Jednostkowy raport Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2019
30/06/2020

Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson S.A. [RB 10/2020]

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. [Emitent, Spółka] działając na podstawie przepisów § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim [Dz. U. z 2018 r. poz. 757] informuje, że w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Emitenta działając na podstawie § 9 ust. 8 Statutu Spółki postanowiła o dokooptowaniu z dniem 16 czerwca 2020 r. do Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson S.A. na okres bieżącej kadencji Pana Filipa Dziurnikowskiego, Pana Adama Kłoska oraz Pana Bartosza Synowca, którym powierzyła pełnienie funkcji członków Rady Nadzorczej.

Informacja o członkach Rady Nadzorczej:

1. Imię i nazwisko:
Filip Dziurnikowski
2. Rok urodzenia:
1974 r.
3. Dane o wykształceniu: uczelnie, kierunki studiów, w tym studia podyplomowe, kursy specjalistyczne, daty ich ukończenia:
Stanford University [2019 r.] Mergers & Acquisitions
Masterclass in Private Equity [2014 r.] London Business School
Jump Profit Growth by Shapiro [2012 r.]
Passion For Retail, Berlin, Niemcy [2012 r.] Training on modern retail and e-commerce business management.
E-Commerce Management Program [2011 r.] ESADE Business School
Leadership [2010 r.] London Business School
International Management Program [2008 r.] INSEAD, Fontainebleau, Francja
Master of Science in International Trade [1993 – 1998 r.]
4. Dane o przebiegu pracy zawodowej obrazujące kwalifikacje i doświadczenia istotne dla funkcji pełnionej w spółce:
Triumph International, Regional General Manager, Region EAST & MENA [2014 – 2019 r.]
Tchibo, General Manager, Rosja [2011 – 2013 r.]
Stock Spirits Group, Dyrektor Finansowy, Polska [2010 r.]
Heineken Commercial Services, Commercial Financial Director and Head of Customer Service, Rosja [2005 – 2009 r.]
Pepsico – Fritolay, Management Trainee Program [1997-2000 r.]
5. Aktualne miejsce zatrudnienia i zajmowane stanowisko lub charakter prowadzonej działalności:
Prywatna działalność inwestycyjna i doradcza
6. Wszystkie aktualnie sprawowane funkcje w innych spółkach, spółdzielniach, fundacjach itd.:
Brak
7. Aktualnie sprawowane funkcje w organizacjach społecznych i politycznych:
Brak
8. Stan posiadania akcji spółki oraz spółek powiązanych, dominujących, zależnych:
Brak
9. Wszelkie informacje dotyczące spraw mogących rzutować na postępowanie lub zachowanie członka organu:
Brak
10. Członek Rady Nadzorczej oświadczył, że:
– nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,
– nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta,
– nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,
– nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

1. Imię i nazwisko:
Adam Kłosek
2. Rok urodzenia:
1968 r.
3. Dane o wykształceniu; uczelnie, kierunki studiów, w tym studia podyplomowe, kursy specjalistyczne, daty ich ukończenia:
Doradztwo podatkowe, egzamin w Ministerstwie Finansów, uzyskanie uprawnień i wpis na listę doradców podatkowych [2009 r.]
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Podyplomowe Studia Menadżerskie [1996 r.]
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych, kierunek historia [1995 r.]
4. Dane o przebiegu pracy zawodowej obrazujące kwalifikacje i doświadczenia istotne dla funkcji pełnionej w spółce:
Simtop Sp. z o.o. – członek rady nadzorczej [2015 – nadal]
AMD Tax Sp. z o.o., Spółka Doradztwa Podatkowego, doradca podatkowy [2010 – nadal], prezes zarządu [2010 – nadal]
Biuro Doradztwa Podatkowego Sp. z o.o., Spółka Doradztwa Podatkowego, konsultant podatkowy [2005 – 2009 r.], doradca podatkowy [2009 – 2017 r.], członek zarządu [2009 – 2015 r.]
Biuro Doradztwa Podatkowego BDP-AL – konsultant podatkowy [1999 – 2005 r.]
Urząd Skarbowy w Zabrzu [1997 – 1999 r.]
5. Aktualne miejsce zatrudnienia i zajmowane stanowisko lub charakter prowadzonej działalności:
AMD Tax Sp. z o.o., Spółka Doradztwa Podatkowego – doradca podatkowy, prezes zarządu
6. Wszystkie aktualnie sprawowane funkcje w innych spółkach, spółdzielniach, fundacjach itd.:
AMD Tax Sp. z o.o., Spółka Doradztwa Podatkowego – prezes zarządu
Simtop Sp. z o.o. – członek rady nadzorczej
7. Aktualnie sprawowane funkcje w organizacjach społecznych i politycznych:
Brak
8. Stan posiadania akcji spółki oraz spółek powiązanych, dominujących, zależnych:
Brak
9. Wszelkie informacje dotyczące spraw mogących rzutować na postępowanie lub zachowanie członka organu:
Brak
10. Członek Rady Nadzorczej oświadczył, że:
– nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,
– nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta,
– nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,
– nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

1. Imię i nazwisko:
Bartosz Synowiec
2. Rok urodzenia:
1975 r.
3. Dane o wykształceniu: uczelnie, kierunki studiów, w tym studia podyplomowe, kursy specjalistyczne, daty ich ukończenia:
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego [1999 r.], ukończona aplikacja sądowa w okręgu Sądu Apelacyjnego w Katowicach, egzamin sądowy zdany w 2002 r., ukończona aplikacja adwokacka w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach, egzamin adwokacki zdany w 2004 r.
4. Dane o przebiegu pracy zawodowej obrazujące kwalifikacje i doświadczenia istotne dla funkcji pełnionej w spółce:
Ponad 20 lat doświadczenia w działalności prawniczej, w tym w szczególności obsłudze prawnej przedsiębiorców, z uwzględnieniem podmiotów zagranicznych prowadzących działalność na terenie Polski. Doradca Spółek kapitałowych i osobowych, w tym Spółek komunalnych. Członek rad nadzorczych spółek kapitałowych. Specjalizuje się w prawie inwestycji infrastrukturalnych, prawie budowlanym, prawie zamówień publicznych, prawie spółek oraz prawie cywilnym.
5. Aktualne miejsce zatrudnienia i zajmowane stanowisko lub charakter prowadzonej działalności:
Kancelaria Adwokacka 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 38/7
6. Wszystkie aktualnie sprawowane funkcje w innych spółkach, spółdzielniach, fundacjach itd.:
Przewodniczący Rady Nadzorczej Bio-Inwest Sp. z o.o.
7. Aktualnie sprawowane funkcje w organizacjach społecznych i politycznych:
Brak
8. Stan posiadania akcji spółki oraz spółek powiązanych, dominujących, zależnych:
Brak
9. Wszelkie informacje dotyczące spraw mogących rzutować na postępowanie lub zachowanie członka organu,
Brak
10. Członek Rady Nadzorczej oświadczył, że:
– nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,
– nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta,
– nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,
– nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Adam Skrzypek Prezes Zarządu

Podstawa prawna:
§ 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.