Jednostkowy raport Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2019

Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson S.A. [RB 10/2020]
16/06/2020
Skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2019
30/06/2020
Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson S.A. [RB 10/2020]
16/06/2020
Skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2019
30/06/2020

Jednostkowy raport Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2019

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 176 691 153 820 41 074 36 050
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 11 081 10 834 2 576 2 539
III. Zysk _strata_ brutto 5 501 7 630 1 279 1 788
IV. Zysk _strata_ netto 4 318 6 142 1 004 1 439
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 15 083 2 190 3 506 513
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 302 -6 245 -1 233 -1 464
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -10 056 2 970 -2 338 696
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -275 -1 085 -64 -254
IX. Aktywa razem 137 372 103 729 32 258 24 123
X. Zobowiązania 85 761 55 367 20 139 12 876
XI. Zobowiązania długoterminowe 30 037 6 868 7 053 1 597
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 55 724 48 499 13 085 11 279
XIII. Kapitał własny 51 611 48 362 12 120 11 247
XIV. Kapitał zakładowy 224 224 53 52
XV. Liczba akcji 2 233 500 2 233 500 2 233 500 2 233 500
XVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł / EURO_ 1,97 2,81 0,46 0,66
XVII. Rozwodniona liczba akcji 2 233 500 2 233 500 2 233 500 2 233 500
XVIII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję _w zł / EURO_ 1,93 2,75 0,45 0,64
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EURO_ 23,11 21,65 5,43 5,04
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EURO_ 23,11 21,65 5,43 5,04
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł / EURO_ 0,50 1,00 0,12

Załączniki

List prezesa 2019
Sprawozdanie finansowe jednostkowe JSF 2019
Sprawozdanie Zarządu 2019
Oświadczenie w sprawie rzetelności sporządzenia JSF 2019
Informacja zarządu w sprawie wyboru audytora 2019
Ocena RN 2019
Oświadczenie RN w sprawie komitetu audytu 2019
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego