Skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2019

Jednostkowy raport Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2019
30/06/2020
Wybór biegłego rewidenta na lata 2020-2021. [RB 11/2020]
07/07/2020
Jednostkowy raport Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2019
30/06/2020
Wybór biegłego rewidenta na lata 2020-2021. [RB 11/2020]
07/07/2020

Skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2019

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów 179 850 155 001 41 808 36 326
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 8 784 8 913 2 042 2 089
III. Zysk _strata_ brutto 5 917 7 908 1 375 1 853
IV. Zysk _strata_ netto 3 871 5 830 900 1 366
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 13 685 1 392 3 181 326
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 757 -5 895 -1 106 -1 382
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -7 936 2 970 -1 845 696
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 992 -1 533 231 -359
IX. Aktywa razem 143 673 101 902 33 738 23 698
X. Zobowiązania 92 610 56 890 21 747 13 230
XI. Zobowiązania długoterminowe 34 226 6 868 8 037 1 597
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 58 384 50 022 13 710 11 633
XIII. Kapitał własny 51 063 45 012 11 991 10 468
XIV. Kapitał zakładowy 224 224 53 52
XV. Liczba akcji 2 233 500 2 233 500 2 233 500 2 233 500
XVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł / EURO_ 2,70 3,30 0,63 0,77
XVII. Rozwodniona liczba akcji 2 233 500 2 233 500 2 233 500 2 233 500
XVIII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję _w zł / EURO_ 2,64 3,23 0,61 0,76
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EURO_ 22,86 20,15 5,37 4,69
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EURO_ 22,86 20,15 5,37 4,69
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł / EURO_ 0,5 1,00 0,12 0,23

Załączniki

List Prezesa 2019
Sprawozdanie finansowe skonsolidowane SSF 2019
Sprawozdanie Zarządu 2019
Oświadczenie w sprawie rzetelności sporządzenia SSF 2019
Informacja zarządu w sprawie wyboru audytora 2019
Ocena RN dotycząca sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności 2019
Oświadczenie RN w sprawie komitetu audytu 2019
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego