Wybór biegłego rewidenta na lata 2020-2021. [RB 11/2020]

Skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2019
30/06/2020
Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2020 roku
29/07/2020
Skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2019
30/06/2020
Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2020 roku
29/07/2020

Wybór biegłego rewidenta na lata 2020-2021. [RB 11/2020]

W dniu 7 lipca 2020 r. Rada Nadzorcza Esotiq & Henderson S.A. [Spółka] działając na podstawie § 9 ust. 3 pkt 2 Statutu Spółki, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi oraz w oparciu o rekomendację Komitetu Audytu wybrała PRO AUDYT sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, ul. Zjazd 2/4, 60-653 Poznań, do przeprowadzenia:
– badania jednostkowego sprawozdania finansowego Esotiq & Henderson S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej sporządzonego według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. oraz przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej sporządzonego według stanu na dzień 30 czerwca 2020 r.,
– badania jednostkowego sprawozdania finansowego Esotiq & Henderson S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej sporządzonego według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej sporządzonego według stanu na dzień 30 czerwca 2021 r.,
PRO AUDYT sp. z o.o. została wpisana na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod numerem 3931. Rada Nadzorcza upoważniła Zarząd Spółki do zawarcia z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych umowy na okres niezbędny do wykonania wyżej wymienionych czynności. PRO AUDYT sp. z o.o. uprzednio prowadziła przeglądy i badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za lata 2015-2017.

Adam Skrzypek Prezes Zarządu
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.