Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2020 roku

Wybór biegłego rewidenta na lata 2020-2021. [RB 11/2020]
07/07/2020
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson S.A. na dzień 31 sierpnia 2020 r. [12/2020]
04/08/2020
Wybór biegłego rewidenta na lata 2020-2021. [RB 11/2020]
07/07/2020
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson S.A. na dzień 31 sierpnia 2020 r. [12/2020]
04/08/2020

Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2020 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał_y_ narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów 38 252 39 143 8 701 9 108
II. Zysk/strata z działalności operacyjnej -1 676 -337 -381 -78
III. Zysk/strata brutto -1 951 -1 009 -444 -235
IV. Zysk/strata netto -1 973 -1 065 -449 -248
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -5 409 -7 946 -1 230 -1 849
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 507 -468 -343 -109
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 278 6 130 746 1 426
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -3 638 -2 284 -828 -531
IX. Aktywa razem 139 699 131 124 30 688 30 485
X. Zobowiązania 90 890 87 181 19 966 20 269
XI. Zobowiązania długoterminowe 33 913 28 608 7 450 6 651
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 56 977 58 573 12 516 13 618
XIII. Kapitał własny 48 809 43 943 10 722 10 216
XIV. Kapitał zakładowy 224 224 49 52
XV. Liczba akcji 2 233 500 2 233 500 2 233 500 2 233 500
XVI. Zysk/strata na jedną akcję zwykłą [w zł / EURO] -0,60 -0,23 -0,14 -0,05
XVII. 2 233 500 2 233 500 2 233 500 2 233 500
XVIII. Rozwodniony zysk/strata na jedną akcję [w zł / EURO] -0,59 -0,23 -0,13 -0,05
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EURO] 21,85 19,67 4,80 4,57
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EURO] 21,85 19,67 4,80 4,57
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję [w zł / EURO] 0,50 0,00 0,11 0,00
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
XXII. Przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów 37 801 38 654 8 598 8 994
XXIII. Zysk/strata z działalności operacyjnej -511 609 -116 142
XXIV. Zysk/strata brutto -692 64 -157 15
XXV. Zysk/strata netto -706 11 -161 3
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -5 149 -7 643 -1 171 -1 778
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 501 -1 101 -341 -256
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 574 6 446 813 1 500
XXIX. Przepływy pieniężne netto, razem -3 076 -2 298 -700 -535
XXX. Aktywa razem 135 910 127 765 29 855 29 704
XXXI. Zobowiązania 85 005 79 392 18 673 18 458
XXXII. Zobowiązania długoterminowe 30 806 23 495 6 767 5 462
XXXIII. Zobowiązania krótkoterminowe 54 199 55 897 11 906 12 995
XXXIV. Kapitał własny 50 905 48 373 11 182 11 246
XXXV. Kapitał zakładowy 224 224 49 52
XXXVI. Liczba akcji 2 233 500 2 233 500 2 233 500 2 233 500
XXXVII. Zysk/strata na jedną akcję zwykłą [w zł / EURO] -0,32 0,01 -0,07 0,00
XXXVIII. Rozwodniona liczba akcji 2 233 500 2 233 500 2 233 500 2 233 500
XXXIX. Rozwodniony Zysk/strata na jedną akcję [w zł / EURO] -0,32 0,00 -0,07 0,00
XL. Wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EURO] 22,79 21,66 5,01 5,04
XLI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EURO] 22,79 21,66 5,01 5,04
XLII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję [w zł / EURO] 0,00 0,00 0,00 0,00

Załączniki

Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2020 roku