Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson S.A. na dzień 31 sierpnia 2020 r. [12/2020]

Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2020 roku
29/07/2020
Nabycie akcji własnych. RB [13/2020]
11/08/2020
Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2020 roku
29/07/2020
Nabycie akcji własnych. RB [13/2020]
11/08/2020

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson S.A. na dzień 31 sierpnia 2020 r. [12/2020]

W związku z przepisem § 19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Zarząd Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000370553, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402[1] i art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 31 sierpnia 2020 roku, na godzinę 12.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Mikołowie przy ul. Skośnej 2.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson S.A. na dzień 31 sierpnia 2020 r.
Wzór pełnomocnictwa
Formularz głosowania przez pełnomocnika
Uchwała Zarządu
Uchwały Rady Nadzorczej
Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

Adam Skrzypek, Prezes Zarządu

Krzysztof Jakubowski, Wiceprezes Zarządu

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim