Sąd zarejestrował podwyższenie kapitału EMG SA

Akcjonariusze Esotiq & Henderson za podziałem
23/06/2017
Rekordowe przychody w I półroczu, zysk operacyjny na plusie
28/09/2017
Akcjonariusze Esotiq & Henderson za podziałem
23/06/2017
Rekordowe przychody w I półroczu, zysk operacyjny na plusie
28/09/2017

Sąd zarejestrował podwyższenie kapitału EMG SA

21 lipca sąd wydał postanowienie o wpisie do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego EMG SA o 223 350,00 zł. To oznacza, że z punktu widzenia akcjonariuszy odzieżowej spółki, podział już nastąpił.

W przypadku grupy Esotiq & Henderson podział odbywał się przez wydzielenie majątku części odzieżowej ze spółki dzielonej (E&H) do spółki przejmującej, czyli EMG SA. Na mocy art. 530 § 2 KSH, w przypadku przeniesienia części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę, wydzielenie następuje w dniu wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej (dzień wydzielenia). Z dniem wydzielenia akcjonariusze Esotiq & Henderson stali się formalnie akcjonariuszami spółki EMG SA. Z dniem wydzielenia spółka przejmująca EMD SA wstąpiła w określone w planie podziału prawa i obowiązki spółki dzielonej Esotiq & Henderson SA.

Akcjonariusze spółki Esotiq & Henderson otrzymają 1 233 500 (słownie: jeden milion dwieście trzydzieści trzy tysiące pięćset) akcji zwykłych EMG SA na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda oraz 1 000 000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

Po podziale spółka Esotiq & Henderson skupi się na rozwoju sieci sprzedaży marki ESOTIQ (detaliczna i hurtowa sprzedaż bielizny i kosmetyków) w Polsce i za granicą – m. in. w Niemczech, na Ukrainie i Białorusi. Z kolei spółka EMG SA będzie odpowiedzialna za rozwój dwóch odzieżowych spółek zależnych – Femestage Eva Minge i Eva Minge Design.