Skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2017

Jednostkowy raport Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2017
05/04/2018
Nabycie akcji własnych. (14/2018)
11/04/2018
Jednostkowy raport Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2017
05/04/2018
Nabycie akcji własnych. (14/2018)
11/04/2018

Skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2017

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2017 2016 2017 2016
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 156 489 141 121 36 867 32 251
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 3 761 -3 329 886 -761
III. Zysk _strata_ brutto 8 383 -3 493 1 975 -798
IV. Zysk _strata_ netto 6 575 -4 346 1 549 -993
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 11 289 655 2 660 150
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 154 -875 -272 -200
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -11 113 3 756 -2 618 858
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -978 3 536 -230 808
IX. Aktywa razem 80 689 111 417 19 346 25 185
X. Zobowiązania 37 266 62 813 8 935 14 198
XI. Zobowiązania długoterminowe 5 402 9 044 1 295 2 044
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 31 864 53 769 7 640 12 154
XIII. Kapitał własny 43 423 48 604 10 411 10 986
XIV. Kapitał zakładowy 224 224 54 51
XV. Liczba akcji 2 233 500 2 233 500 2 233 500 2 233 500
XVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł / EURO_ 3,40 -1,81 0,80 -0,41
XVII. Rozwodniona liczba akcji 2 233 500 2 233 500 2 233 500 2 233 500
XVIII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję _w zł / EURO_ 3,40 -1,81 0,80 -0,41
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EURO_ 19,44 21,76 4,66 4,92
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EURO_ 19,44 21,76 4,66 4,92
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł / EURO_ 0,00 0,00 0,00 0,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej
rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej
zgodnie z przepisami prawa

ZAŁĄCZNIKI

List Prezesa Zarządu
Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson S.A.
Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson S.A.
Opinia i raport biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2017 rok
Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego