Jednostkowy raport Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2017

Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w lutym 2018 r. (13/2018)
16/03/2018
Skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2017
05/04/2018
Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w lutym 2018 r. (13/2018)
16/03/2018
Skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2017
05/04/2018

Jednostkowy raport Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2017

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2017 2016 2017 2016
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 148 439 124 224 34 970 28 390
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 9 834 5 007 2 317 1 144
III. Zysk _strata_ brutto 9 894 5 132 2 331 1 173
IV. Zysk _strata_ netto 8 115 4 085 1 912 934
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 10 660 6 740 2 511 1 540
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 979 -7 448 -466 -1 702
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -7 821 2 270 -1 843 519
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 860 1 562 203 357
IX. Aktywa razem 83 505 112 125 20 021 25 345
X. Zobowiązania 37 108 52 155 8 897 11 789
XI. Zobowiązania długoterminowe 5 402 7 358 1 295 1 663
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 31 706 44 797 7 602 10 126
XIII. Kapitał własny 46 397 59 970 11 124 13 556
XIV. Kapitał zakładowy 224 224 54 51
XV. Liczba akcji 2 233 500 2 233 500 2 233 500 2 233 500
XVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł / EURO_ 3,63 1,83 0,86 0,42
XVII. Rozwodniona liczba akcji 2 233 500 2 233 500 2 233 500 2 233 500
XVIII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję _w zł / EURO_ 3,63 1,83 0,86 0,42
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EURO_ 20,77 26,85 4,98 6,07
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EURO_ 20,77 26,85 4,98 6,07
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł / EURO_ 0,00 0,00 0,00 0,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej
rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej
zgodnie z przepisami prawa

Załączniki

List Prezesa Zarządu
Sprawozdanie finansowe Esotiq & Henderson S.A.
Sprawozdanie z działalności Esotiq & Henderson S.A.
Opinia i raport biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego za 2017 rok
Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego