Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w lutym 2018 r. (13/2018)

Nabycie akcji własnych. (12/2018)
05/03/2018
Jednostkowy raport Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2017
05/04/2018
Nabycie akcji własnych. (12/2018)
05/03/2018
Jednostkowy raport Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2017
05/04/2018

Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w lutym 2018 r. (13/2018)

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. [Emitent] informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w lutym 2018 r. przez Grupę Kapitałową wyniosły około 12 mln zł i były niższe o 13 proc. od przychodów osiągniętych w lutym 2017 r. Zarząd Emitenta informuje, że znaczący wpływ na ujemną dynamikę sprzedaży miało przesunięcie realizacji zamówień w kanale hurtowym. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w okresie styczeń-luty 2018 r. wyniosły około 22 mln zł. Oznacza to spadek o około 7 proc. wobec analogicznego okresu ubiegłego roku. Przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży internetowej w lutym 2018 r. wyniosły około 0,5 mln zł i były wyższe o około 30 proc. rok do roku. Narastająco, w okresie styczeń-luty 2018 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży internetowej wyniosły około 1,1 mln zł i były wyższe o około 45 proc. niż w analogicznym okresie 2017 r. Szacunkowa marża brutto na sprzedaży Grupy Kapitałowej wyniosła w lutym br. około 54 proc. i była wyższa o około 2 p.p. w porównaniu z marżą zrealizowaną w lutym roku poprzedniego. W ujęciu narastającym skonsolidowana marża ze sprzedaży w okresie styczeń-luty 2018 r. wyniosła około 56 proc. i według szacunków była wyższa o około 2 p.p. w porównaniu z marżą osiągniętą w analogicznym okresie roku ubiegłego. Powierzchnia handlowa Grupy Kapitałowej na koniec lutego 2018 r. wynosiła 17 187 m kw. i była większa o około 5 proc. niż rok wcześniej. Zarząd Esotiq & Henderson S.A. podkreśla, że na Grupę Kapitałową, po wydzieleniu części odzieżowej do spółki EMG S.A. w lipcu 2017 r. składają się obecnie jednostka dominująca oraz jednostki zależne Esotiq Germany GmbH i Luma sp. z o.o. Dane o skonsolidowanej sprzedaży za styczeń-luty 2017 r. zostały doprowadzone do porównywalności z danymi za 2018 r. Wielkości dotyczące sprzedaży internetowej i marży brutto zostały obliczone w analogiczny sposób do danych o skonsolidowanej sprzedaży.