Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2018 roku

Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w kwietniu 2018 r. (21/2018)
18/05/2018
Nabycie akcji własnych. (22/2018)
28/05/2018
Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w kwietniu 2018 r. (21/2018)
18/05/2018
Nabycie akcji własnych. (22/2018)
28/05/2018

Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2018 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał_y_ narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2017 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 33 691 37 721 8 063 8 795
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 2 -1 052 0 -245
III. Zysk _strata_ brutto -5 -1 069 -1 -249
IV. Zysk _strata_ netto -56 -1 311 -13 -306
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -4 971 -6 079 -1 190 -1 417
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 462 6 -589 1
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 4 186 2 870 1 002 669
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -3 247 -3 203 -777 -747
IX. Aktywa razem 80 797 101 187 19 199 23 979
X. Zobowiązania 37 699 53 995 8 958 12 796
XI. Zobowiązania długoterminowe 5 187 5 872 1 233 1 392
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 32 512 48 123 7 725 11 404
XIII. Kapitał własny 43 098 47 192 10 241 11 183
XIV. Kapitał zakładowy 224 224 53 53
XV. Liczba akcji 2 233 500 2 233 500 2 233 500 2 233 500
XVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł / EURO_ 0,11 -0,46 0,03 -0,11
XVII. 2 233 500 2 233 500 2 233 500 2 233 500
XVIII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję _w zł / EURO_ 0,11 -0,46 0,03 -0,11
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EURO_ 19,30 21,13 4,59 5,01
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EURO_ 19,30 21,13 4,59 5,01
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł / EURO_
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
XXII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 33 525 34 054 8 023 7 783
XXIII. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 536 1 265 128 289
XXIV. Zysk _strata_ brutto 555 1 421 133 325
XXV. Zysk _strata_ netto 504 1 165 121 266
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -4 950 -5 117 -1 185 -1 169
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 237 -854 -535 -195
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 4 186 3 081 1 002 704
XXIX. Przepływy pieniężne netto, razem -3 001 -2 890 -718 -660
XXX. Aktywa razem 84 024 104 290 19 965 23 574
XXXI. Zobowiązania 37 369 43 155 8 879 9 755
XXXII. Zobowiązania długoterminowe 5 187 4 436 1 233 1 003
XXXIII. Zobowiązania krótkoterminowe 32 182 38 719 7 647 8 752
XXXIV. Kapitał własny 46 655 61 135 11 086 13 819
XXXV. Kapitał zakładowy 224 224 53 51
XXXVI. Liczba akcji 2 233 500 2 233 500 2 233 500 2 233 500
XXXVII. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł / EURO_ 0,23 0,52 0,05 0,12
XXXVIII. Rozwodniona liczba akcji 2 233 500 2 233 500 2 233 500 2 233 500
XXXIX. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję _w zł / EURO_ 0,23 0,52 0,05 0,12
XL. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EURO_ 20,89 27,37 4,96 6,19
XLI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EURO_ 20,89 27,37 4,96 6,19
XLII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł / EURO_
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2018 roku