Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2019 roku

Zmiana daty publikacji raportu okresowego. [7/2019]
17/05/2019
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson S.A. na dzień 27 czerwca 2019 r. [RB 8/2019]
31/05/2019
Zmiana daty publikacji raportu okresowego. [7/2019]
17/05/2019
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson S.A. na dzień 27 czerwca 2019 r. [RB 8/2019]
31/05/2019

Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2019 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał_y_ narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów 39 143 33 691 9 108 8 063
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -337 2 -78 0
III. Zysk _strata_ brutto -1 009 -5 -235 -1
IV. Zysk _strata_ netto -1 065 -56 -248 -13
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -7 946 -4 971 -1 849 -1 190
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -468 -2 462 -109 -589
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 6 130 4 186 1 426 1 002
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -2 284 -3 247 -531 -777
IX. Aktywa razem 131 124 80 797 30 485 19 199
X. Zobowiązania 87 181 37 699 20 269 8 958
XI. Zobowiązania długoterminowe 28 608 5 187 6 651 1 233
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 58 573 32 512 13 618 7 725
XIII. Kapitał własny 43 943 43 098 10 216 10 241
XIV. Kapitał zakładowy 224 224 52 53
XV. Liczba akcji 2 233 500 2 233 500 2 233 500 2 233 500
XVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł / EURO_ -0,23 0,11 -0,05 0,03
XVII. 2 233 500 2 233 500 2 233 500 2 233 500
XVIII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję _w zł / EURO_ -0,23 0,11 -0,05 0,03
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EURO_ 19,67 19,30 4,57 4,59
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EURO_ 19,67 19,30 4,57 4,59
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł / EURO_ 0 0 0,00 0
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
XXII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 38 654 33 525 8 994 8 023
XXIII. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 609 536 142 128
XXIV. Zysk _strata_ brutto 64 555 15 133
XXV. Zysk _strata_ netto 11 504 3 121
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -7 643 -4 950 -1 778 -1 185
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 101 -2 237 -256 -535
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 6 446 4 186 1 500 1 002
XXIX. Przepływy pieniężne netto, razem -2 298 -3 001 -535 -718
XXX. Aktywa razem 127 765 84 024 29 704 19 965
XXXI. Zobowiązania 79 392 37 369 18 458 8 879
XXXII. Zobowiązania długoterminowe 23 495 5 187 5 462 1 233
XXXIII. Zobowiązania krótkoterminowe 55 897 32 182 12 995 7 647
XXXIV. Kapitał własny 48 373 46 655 11 246 11 086
XXXV. Kapitał zakładowy 224 224 52 53
XXXVI. Liczba akcji 2 233 500 2 233 500 2 233 500 2 233 500
XXXVII. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł / EURO_ 0,01 0,23 0,00 0,05
XXXVIII. Rozwodniona liczba akcji 2 233 500 2 233 500 2 233 500 2 233 500
XXXIX. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję _w zł / EURO_ 0,00 0,23 0,00 0,05
XL. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EURO_ 21,66 20,89 5,04 4,96
XLI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EURO_ 21,66 20,89 5,04 4,96
XLII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł / EURO_ 0 0 0 0

Śródroczne sprawozdanie finansowe za I kwartał 2019 r.