Zmiana daty publikacji raportu okresowego. [7/2019]

Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w kwietniu 2019 r. [6/2019]
17/05/2019
Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2019 roku
30/05/2019
Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w kwietniu 2019 r. [6/2019]
17/05/2019
Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2019 roku
30/05/2019

Zmiana daty publikacji raportu okresowego. [7/2019]

Esotiq & Henderson S.A. [Emitent] działając na podstawie przepisu § 80 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim [Dz.U. z 2018 r. poz. 757] informuje, że publikacja Rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2019 r., której data została wyznaczona raportem bieżącym nr 2/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. na dzień 22 maja 2019 r., zostaje przesunięta na dzień 30 maja 2019 r. Daty publikacji pozostałych raportów okresowych Emitenta w roku 2019 nie ulegają zmianie.
Adam Skrzypek Prezes Zarządu
Podstawa prawna: § 80 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.