Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2023 roku

Wstępna informacja o skonsolidowanych przychodach Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w kwietniu 2023 r. [RB 12/2023]
10/05/2023
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson S.A. na dzień 30 czerwca 2023 r. [RB 13/2023]
03/06/2023
Wstępna informacja o skonsolidowanych przychodach Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w kwietniu 2023 r. [RB 12/2023]
10/05/2023
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson S.A. na dzień 30 czerwca 2023 r. [RB 13/2023]
03/06/2023

Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2023 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał_y_ narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2022 okres od 2022-01-31 do 2022-03-31
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów 61 098 51 308 12 998 11 041
II. Zysk/strata z działalności operacyjnej 1 545 1 002 329 216
III. Zysk/strata brutto 337 2 783 72 599
IV. Zysk/strata netto 217 2 325 46 500
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -8 005 -6 437 -1 703 -1 385
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 -2 583 -1 -556
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 182 5 243 677 1 128
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -4 826 -3 777 -1 027 -813
IX. Aktywa razem 155 133 156 162 33 180 33 565
X. Zobowiązania 96 784 99 687 20 700 21 427
XI. Zobowiązania długoterminowe 24 516 30 590 5 244 6 575
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 72 268 69 097 15 457 14 852
XIII. Kapitał własny 58 349 56 475 12 480 12 139
XIV. Kapitał zakładowy 224 224 48 48
XV. Liczba akcji 2 233 500 2 233 500 2 233 500 2 233 500
XVI. Zysk/strata na jedną akcję zwykłą [w zł / EURO] 0,13 1,24 0,03 0,27
XVII. Rozwodniona liczba akcji 2 233 500 2 233 500 2 233 500 2 233 500
XVIII. Rozwodniony zysk/strata na jedną akcję [w zł / EURO] 0,10 1,04 0,02 0,22
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EURO] 26,12 25,29 5,59 5,43
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EURO] 26,12 25,29 5,59 5,43
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję [w zł / EURO] 0,00 0,00 0,00 0,00
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
XXII. Przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów 59 892 50 961 12 742 10 966
XXIII. Zysk/strata z działalności operacyjnej 1 676 1 178 357 253
XXIV. Zysk/strata brutto 151 2 713 32 584
XXV. Zysk/strata netto 51 2 267 11 488
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -7 577 -5 975 -1 612 -1 286
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 -1 668 0 -359
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 209 5 269 683 1 134
XXIX. Przepływy pieniężne netto, razem -4 367 -2 374 -929 -511
XXX. Aktywa razem 161 887 161 827 34 625 34 783
XXXI. Zobowiązania 95 973 97 881 20 527 21 038
XXXII. Zobowiązania długoterminowe 25 066 30 702 5 361 6 599
XXXIII. Zobowiązania krótkoterminowe 70 907 67 179 15 166 14 439
XXXIV. Kapitał własny 65 914 63 946 14 098 13 744
XXXV. Kapitał zakładowy 224 224 48 48
XXXVI. Liczba akcji 2 233 500 2 233 500 2 233 500 2 233 500
XXXVII. Zysk/strata na jedną akcję zwykłą [w zł / EURO] 0,03 1,21 0,01 0,26
XXXVIII. Rozwodniona liczba akcji 2 233 500 2 233 500 2 233 500 2 233 500
XXXIX. Rozwodniony Zysk/strata na jedną akcję [w zł / EURO] 0,02 1,01 0,00 0,22
XL. Wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EURO] 29,51 28,63 6,31 6,15
XLI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EURO] 29,51 28,63 6,31 6,15
XLII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję [w zł / EURO] 0,00 0,00 0,00 0,00

Załączniki

Skonsolidowany Raport Kwartalny za I kwartał 2023 roku