Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 roku

Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w sierpniu 2019 r. [RB 17/2019]
18/09/2019
Zarejestrowanie spółki Esotiq International OÜ [RB 18/2019]
08/10/2019
Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w sierpniu 2019 r. [RB 17/2019]
18/09/2019
Zarejestrowanie spółki Esotiq International OÜ [RB 18/2019]
08/10/2019

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 roku

 

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze /2018 półrocze / 2019 półrocze /2018
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów 84 386 72 680 19 680 17 144
II. Zysk [strata] z działalności operacyjnej 2 755 3 964 642 935
III. Zysk [strata] brutto 1 566 3 586 365 846
IV. Zysk [strata] netto 823 3 166 192 747
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 122 1 627 28 384
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -818 -2 813 -191 -664
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -548 -1 400 -128 -330
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -1 244 -2 586 -290 -610
IX. Aktywa razem 134 021 81 411 31 520 18 665
X. Zobowiązania 89 197 38 483 20 978 8 823
XI. Zobowiązania długoterminowe 25 004 5 079 5 881 1 164
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 64 193 33 404 15 097 7 659
XIII. Kapitał własny 44 824 42 928 10 542 9 842
XIV. Kapitał zakładowy 224 224 53 51
XV. Liczba akcji 2 233 500 2 233 500 2 233 500 2 233 500
XVI. Zysk [strata] na jedną akcję zwykłą [w zł / EURO] 0,83 1,66 0,19 0,39
XVII. 2 233 500 2 233 500 2 233 500 2 233 500
XVIII. Rozwodniony zysk [strata] na jedną akcję [w zł / EURO] 0,81 1,65 0,19 0,39
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EURO] 20,07 19,22 4,72 4,41
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EURO] 20,07 19,22 4,72 4,41
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję [w zł / EURO] 0,5 1,00 0,12 0,23
XXII. Przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów 83 076 72 059 19 374 17 246
XXIII. Zysk [strata] z działalności operacyjnej 4 399 4 931 1 026 1 180
XXIV. Zysk [strata] brutto 3 443 4 612 803 1 104
XXV. Zysk [strata] netto 2 705 4 192 631 1 003
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 131 2 219 31 531
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 445 -3 157 -337 -756
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 74 -1 400 17 -335
XXIX. Przepływy pieniężne netto, razem -1 240 -2 338 -289 -560
XXX. Aktywa razem 131 424 85 192 30 909 20 243
XXXI. Zobowiązania 81 426 38 175 19 150 9 071
XXXII. Zobowiązania długoterminowe 20 355 5 079 4 787 1 207
XXXIII. Zobowiązania krótkoterminowe 61 071 33 096 14 363 7 864
XXXIV. Kapitał własny 49 998 47 017 11 759 11 172
XXXV. Kapitał zakładowy 224 224 53 53
XXXVI. Liczba akcji 2 233 500 2 233 500 2 233 500 2 233 500
XXXVII. Zysk [strata] na jedną akcję zwykłą [w zł / EURO] 1,24 1,89 0,29 0,45
XXXVIII. Rozwodniona liczba akcji 2 233 500 2 233 500 2 233 500 2 233 500
XXXIX. Rozwodniony zysk [strata] na jedną akcję [w zł / EURO] 1,21 1,88 0,28 0,45
XL. Wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EURO] 22,39 21,05 5,26 5,00
XLI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EURO] 22,39 21,05 5,26 5,00
XLII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję [w zł / EURO] 0,50 1,00 0,12 0,24

Załączniki:
Esotiq_raport__I_polrocze_2019.pdf
EAH_Sprawozdanie_Zarzadu_2019H1.pdf
raport_z_badania_SSF_Esotiq_&_Henderson-sig.pdf
raport_z_badania_JSF_Esotiq_&_Henderson-sig.pdf