Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w dniu 31 sierpnia 2020 r. [RB 16/2020]
31/08/2020
Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji. [RB 17/2020]
30/09/2020
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w dniu 31 sierpnia 2020 r. [RB 16/2020]
31/08/2020
Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji. [RB 17/2020]
30/09/2020

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku

 

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2020 półrocze /2019 półrocze / 2020 półrocze /2019
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów 77 992 84 386 17 561 19 680
II. Zysk [strata] z działalności operacyjnej 1 742 2 755 392 642
III. Zysk [strata] brutto 696 1 566 157 365
IV. Zysk [strata] netto 22 823 5 192
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 14 454 122 3 254 28
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 485 -818 -334 -191
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -14 380 -548 -3 238 -128
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -1 411 -1 244 -318 -290
IX. Aktywa razem 132 752 134 021 29 725 31 520
X. Zobowiązania 81 877 89 197 18 333 20 978
XI. Zobowiązania długoterminowe 34 968 25 004 7 830 5 881
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 46 909 64 193 10 504 15 097
XIII. Kapitał własny 50 875 44 824 11 392 10 542
XIV. Kapitał zakładowy 224 224 50 53
XV. Liczba akcji 2 233 500 2 233 500 2 233 500 2 233 500
XVI. Zysk [strata] na jedną akcję zwykłą [w zł / EURO] 0,39 0,83 0,09 0,19
XVII. 2 233 500 2 233 500 2 233 500 2 233 500
XVIII. Rozwodniony zysk [strata] na jedną akcję [w zł / EURO] 0,38 0,81 0,09 0,19
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EURO] 22,78 20,07 5,10 4,72
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EURO] 22,78 20,07 5,10 4,72
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję [w zł / EURO] 0,00 0,50 0,00 0,12
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
XXII. Przychody netto ze sprzedaży towarów i usług 77 123 83 076 17 365 19 374
XXIII. Zysk [strata] z działalności operacyjnej 3 281 4 399 739 1 026
XXIV. Zysk [strata] brutto 2 404 3 443 541 803
XXV. Zysk [strata] netto 1 746 2 705 393 631
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 14 298 131 3 219 31
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 478 -1 445 -333 -337
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -13 868 74 -3 123 17
XXIX. Przepływy pieniężne netto, razem -1 048 -1 240 -236 -289
XXX. Aktywa razem 129 647 131 424 29 030 30 909
XXXI. Zobowiązania 76 290 81 426 17 082 19 150
XXXII. Zobowiązania długoterminowe 31 322 20 355 7 013 4 787
XXXIII. Zobowiązania krótkoterminowe 44 968 61 071 10 069 14 363
XXXIV. Kapitał własny 53 357 49 998 11 947 11 759
XXXV. Kapitał zakładowy 224 224 50 53
XXXVI. Liczba akcji 2 233 500 2 233 500 2 233 500 2 233 500
XXXVII. Zysk [strata] na jedną akcję zwykłą [w zł / EURO] 0,80 1,24 0,18 0,29
XXXVIII. Rozwodniona liczba akcji 2 233 500 2 233 500 2 233 500 2 233 500
XXXIX. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję _w zł / EURO_ 0,78 1,21 0,18 0,28
XL. Wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EURO] 23,89 22,39 5,35 5,26
XLI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EURO] 23,89 22,39 5,35 5,26
XLII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję [w zł / EURO] 0,00 0,50 0,00 0,12
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki:
ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 30.06.2020 R.
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ESOTIQ & HENDERSON S.A. I GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 30.06.2020 R.
RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO OBEJMUJĄCEGO OKRES OD 01.01.2020 R. DO 30.06.2020 R.
RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO OBEJMUJĄCEGO OKRES OD 01.01.2020 R. DO 30.06.2020 R.