Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w dniu 31 sierpnia 2020 r. [RB 16/2020]

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w dniu 31 sierpnia 2020 r. [RB 15/2020]
31/08/2020
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku
24/09/2020
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w dniu 31 sierpnia 2020 r. [RB 15/2020]
31/08/2020
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku
24/09/2020

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w dniu 31 sierpnia 2020 r. [RB 16/2020]

Zarząd Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna [Spółka] działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych [t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.] niniejszym przekazuje wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 31 sierpnia 2020 r. Wykaz określa liczbę głosów przysługujących Akcjonariuszom z posiadanych akcji i wskazuje procentowy udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

Dictador Global Limited: liczba akcji 905 366; liczba głosów 1 810 732; procentowy udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 90,27%; procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 56,00%.

Adam Skrzypek: liczba akcji 89 634; liczba głosów 179 268; procentowy udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 8,94%; procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 5,54%.

Adam Skrzypek Prezes Zarządu

Podstawa prawna: 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych [t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.]