Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2022 roku

Wstępna informacja o skonsolidowanych przychodach Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w sierpniu 2022 r. [RB 36/2022]
10/09/2022
Nabycie akcji własnych. [RB 37/2022]
02/10/2022
Wstępna informacja o skonsolidowanych przychodach Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w sierpniu 2022 r. [RB 36/2022]
10/09/2022
Nabycie akcji własnych. [RB 37/2022]
02/10/2022

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2022 roku

 

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze / 2021 półrocze / 2022 półrocze / 2021
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów 106 802 94 882 23 004 20 752
II. Zysk [strata] z działalności operacyjnej 5 190 8 715 1 118 1 906
III. Zysk [strata] brutto 5 723 7 758 1 233 1 697
IV. Zysk [strata] netto 4 559 6 667 982 1 458
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -5 089 12 387 -1 096 2 709
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 656 -1 038 -1 003 -227
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 4 512 -6 841 972 -1 496
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -5 233 4 508 -1 127 986
IX. Aktywa razem 154 278 145 603 32 961 31 243
X. Zobowiązania 99 697 85 466 21 300 18 339
XI. Zobowiązania długoterminowe 30 900 38 282 6 602 8 214
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 68 797 47 184 14 698 10 125
XIII. Kapitał własny 54 581 60 137 11 661 12 904
XIV. Kapitał zakładowy 224 224 48 48
XV. Liczba akcji 2 233 500 2 233 500 2 233 500 2 233 500
XVI. Zysk [strata] na jedną akcję zwykłą [w zł / EURO] 2,44 3,90 0,53 0,85
XVII. Rozwodniona liczba akcji 2 233 500 2 233 500 2 233 500 2 233 500
XVIII. Rozwodniony zysk [strata] na jedną akcję [w zł / EURO] 2,04 3,65 0,44 0,80
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EURO] 24,44 26,93 5,22 5,78
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EURO] 24,44 26,93 5,22 5,78
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję [w zł / EURO] 2,00 0,00 0,43 0,00
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
XXII. Przychody netto ze sprzedaży towarów i usług 105 815 94 154 22 792 20 593
XXIII. Zysk [strata] z działalności operacyjnej 5 061 11 200 1 090 2 450
XXIV. Zysk [strata] brutto 5 297 10 093 1 141 2 208
XXV. Zysk [strata] netto 4 265 9 097 919 1 990
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -4 772 12 588 -1 028 2 753
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 741 -1 377 -806 -301
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 4 659 -6 708 1 004 -1 467
XXIX. Przepływy pieniężne netto, razem -3 854 4 503 -830 985
XXX. Aktywa razem 159 827 143 515 34 147 30 795
XXXI. Zobowiązania 97 910 82 243 20 918 17 648
XXXII. Zobowiązania długoterminowe 31 320 38 337 6 691 8 226
XXXIII. Zobowiązania krótkoterminowe 66 590 43 906 14 227 9 421
XXXIV. Kapitał własny 61 917 61 272 13 228 13 148
XXXV. Kapitał zakładowy 224 224 48 48
XXXVI. Liczba akcji 2 233 500 2 233 500 2 233 500 2 233 500
XXXVII. Zysk [strata] na jedną akcję zwykłą [w zł / EURO] 2,28 4,35 0,49 0,95
XXXVIII. Rozwodniona liczba akcji 2 233 500 2 233 500 2 233 500 2 233 500
XXXIX. Rozwodniony zysk [strata] na jedną akcję [w zł / EURO] 1,91 4,07 0,41 0,89
XL. Wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EURO] 27,72 27,43 5,92 5,89
XLI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EURO] 27,72 27,43 5,92 5,89
XLII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję [w zł / EURO] 2,00 0,00 0,43 0,00
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki: