Wstępna informacja o skonsolidowanych przychodach Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w sierpniu 2022 r. [RB 36/2022]

Zawarcie umowy z animatorem emitenta. [RB 35/2022]
29/08/2022
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2022 roku
28/09/2022
Zawarcie umowy z animatorem emitenta. [RB 35/2022]
29/08/2022
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2022 roku
28/09/2022

Wstępna informacja o skonsolidowanych przychodach Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w sierpniu 2022 r. [RB 36/2022]

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w sierpniu 2022 r. przez Grupę Kapitałową wyniosły około 29,5 mln zł i były wyższe o około 42 proc. od przychodów uzyskanych w sierpniu 2021 r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w okresie styczeń – sierpień 2022 r. wyniosły ponad 162 mln zł i były wyższe o około 17 proc. niż w tym samym okresie roku ubiegłego.

Przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży internetowej w sierpniu 2022 r. wyniosły około 5 mln zł i były wyższe o około 41 proc. rok do roku. Narastająco, w okresie styczeń – sierpień 2022 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży internetowej wyniosły około 24,5 mln zł i były niższe o około 11 proc. niż w porównywalnym okresie 2021 r.

Szacunkowa marża brutto na sprzedaży Grupy Kapitałowej wyniosła około 55 proc. i była niższa o około 8 p.p. w porównaniu z marżą zrealizowaną w sierpniu roku poprzedniego.

W ujęciu narastającym skonsolidowana marża ze sprzedaży w okresie styczeń – sierpień 2022 r. wyniosła około 63 proc. i według szacunków była niższa o około 2 p.p. w porównaniu z marżą osiągniętą w odpowiednim okresie roku ubiegłego.

Powierzchnia handlowa Grupy Kapitałowej na koniec sierpnia 2022 r. wynosiła 18 998 m kw. i była większa o około 2 proc. niż rok wcześniej.

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. deklaruje przekazywanie wstępnej informacji o skonsolidowanych przychodach Grupy Kapitałowej w terminie do 10. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Krzysztof Jakubowski – Prezes Zarządu

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.