Zawarcie umowy z animatorem emitenta. [RB 35/2022]

Nabycie akcji własnych. [RB 34/2022]
28/08/2022
Wstępna informacja o skonsolidowanych przychodach Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w sierpniu 2022 r. [RB 36/2022]
10/09/2022
Nabycie akcji własnych. [RB 34/2022]
28/08/2022
Wstępna informacja o skonsolidowanych przychodach Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w sierpniu 2022 r. [RB 36/2022]
10/09/2022

Zawarcie umowy z animatorem emitenta. [RB 35/2022]

Esotiq & Henderson S.A. informuje o zawarciu w dniu 29 sierpnia 2022 r. z Domem Maklerskim BDM S.A. umowy o pełnienie funkcji animatora emitenta. Umowa została zawarta na czas nieokreślony i wejdzie w życie z dniem 1 września 2022 r.

Krzysztof Jakubowski – Prezes Zarządu

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.