Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2023 roku

Delegowanie Członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu. [RB 33/2023]
21/09/2023
Nabycie akcji własnych. [RB 34/2023]
01/10/2023
Delegowanie Członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu. [RB 33/2023]
21/09/2023
Nabycie akcji własnych. [RB 34/2023]
01/10/2023

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2023 roku

  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys.   w tys. EUR  
  półrocze / 2023 półrocze / 2022 półrocze / 2023 półrocze / 2022  
  Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego          
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów 122 208 106 802 26 492 23 004  
  II. Zysk [strata] z działalności operacyjnej 5 257 5 190 1 140 1 118  
  III. Zysk [strata] brutto 1 942 5 723 421 1 233  
  IV. Zysk [strata] netto 1 243 4 559 269 982  
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 808 -5 089 1 259 -1 096  
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 433 -4 656 -744 -1 003  
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -6 686 4 512 -1 449 972  
  VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -4 311 -5 233 -935 -1 127  
  IX. Aktywa razem 154 963 154 278 34 821 32 961  
  X. Zobowiązania 98 068 99 697 22 036 21 300  
  XI. Zobowiązania długoterminowe 23 822 30 900 5 353 6 602  
  XII. Zobowiązania krótkoterminowe 74 246 68 797 16 683 14 698  
  XIII. Kapitał własny 56 895 54 581 12 785 11 661  
  XIV. Kapitał zakładowy 224 224 50 48  
  XV. Liczba akcji 2 233 500 2 233 500 2 233 500 2 233 500  
  XVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą [w zł / EURO] 0,75 2,44 0,16 0,53  
  XVII. Rozwodniona liczba akcji 2 233 500 2 233 500 2 233 500 2 233 500  
  XVIII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję [w zł / EURO] 0,56 2,04 0,12 0,44  
  XIX. Wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EURO] 25,47 24,44 5,72 5,22  
  XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EURO] 25,47 24,44 5,72 5,22  
  XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję [w zł / EURO] 1,20 2,00 0,27 0,43  
  Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego          
  XXII. Przychody netto ze sprzedaży towarów i usług 120 540 105 815 26 131 22 792  
  XXIII. Zysk [strata] z działalności operacyjnej 6 169 5 061 1 337 1 090  
  XXIV. Zysk [strata] brutto 2 790 5 297 605 1 141  
  XXV. Zysk [strata] netto 2 131 4 265 462 919  
  XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 228 -4 772 1 350 -1 028  
  XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 429 -3 741 -743 -806  
  XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -6 661 4 659 -1 444 1 004  
  XXIX. Przepływy pieniężne netto, razem -3 862 -3 854 -837 -830  
  XXX. Aktywa razem 165 239 159 827 37 130 34 147  
  XXXI. Zobowiązania 99 679 97 910 22 398 20 918  
  XXXII. Zobowiązania długoterminowe 24 571 31 320 5 521 6 691  
  XXXIII. Zobowiązania krótkoterminowe 75 108 66 590 16 877 14 227  
  XXXIV. Kapitał własny 65 560 61 917 14 732 13 228  
  XXXV. Kapitał zakładowy 224 224 50 48  
  XXXVI. Liczba akcji 2 233 500 2 233 500 2 233 500 2 233 500  
  XXXVII. Zysk [strata] na jedną akcję zwykłą [w zł / EURO] 1,28 2,28 0,28 0,49  
  XXXVIII. Rozwodniona liczba akcji 2 233 500 2 233 500 2 233 500 2 233 500  
  XXXIX. Rozwodniony zysk [strata] na jedną akcję [w zł / EURO] 0,95 1,91 0,21 0,41  
  XL. Wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EURO] 29,35 27,72 6,60 5,92  
  XLI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EURO] 29,35 27,72 6,60 5,92  
  XLII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję [w zł / EURO] 1,20 2,00 0,27 0,43  
     
 

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki: