Delegowanie Członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu. [RB 33/2023]

Informacja o śmierci Prezesa Zarządu. [RB 32/2023]
20/09/2023
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2023 roku
28/09/2023
Informacja o śmierci Prezesa Zarządu. [RB 32/2023]
20/09/2023
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2023 roku
28/09/2023

Delegowanie Członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu. [RB 33/2023]

Esotiq & Henderson S.A. [Spółka] informuje, że w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza delegowała Członka Rady Nadzorczej Pana Adama Skrzypka do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki na okres trzech miesięcy, począwszy od dnia 21 września 2023 roku.

Informacje dotyczące delegowanego Członka Rady Nadzorczej:

1. Imię i nazwisko:
Adam Skrzypek

2. Rok urodzenia:
1971 r.

3. Dane o wykształceniu: (uczelnie, kierunki studiów, w tym studia podyplomowe, kursy specjalistyczne, daty ich ukończenia)
1993 – 1998:
Wyższa Szkoła Morska (Obecnie Akademia Morska)
Wydział: Zarządzania
Kierunek: Zarządzanie Przedsiębiorstwem
Specjalność: Zarządzanie Przedsiębiorstwem
Temat pracy dyplomowej: Przestępstwa i Wykroczenia Podatkowe w Prawie Polskim.

4. Dane o przebiegu pracy zawodowej obrazujące kwalifikacje i doświadczenia istotne dla funkcji pełnionej w spółce:
06.2022 – nadal
Esotiq & Henderson S.A. – Członek Rady Nadzorczej
09.2010 – 06.2022
Esotiq & Henderson S.A. – Prezes Zarządu
09.2010 – 06.2022
Luma sp. z o.o. – Prezes Zarządu
09.2014 – 06.2022
Esotiq Germany GmbH – Prezes Zarządu
10.2019 – 06.2022
Esotiq International OÜ – Prezes Zarządu
06.2012 – nadal
Eva Minge Design sp. z o.o. – Prezes Zarządu
10.2002 – 12.2010
LPP S.A. – Dyrektor Brandów ESOTIQ i HENDERSON
03.2002 – 10.2002
Securitas Poland sp. z o.o. – Dyrektor Regionu Północ
03.2000 – 03.2002
Kuchnia Polska sp. z o.o. – Regionalny Dyrektor Sprzedaży Północ
02.1997 – 03.2000
Kimberly-Clark Poland sp. z o.o. – Regional Sales Manager Północ

5. Aktualne miejsce zatrudnienia i zajmowane stanowisko lub charakter prowadzonej działalności:
Adam Skrzypek SPP – Indywidualna działalność gospodarcza, pośrednictwo w sprzedaży towarów

6. Wszystkie aktualnie sprawowane funkcje w innych spółkach, spółdzielniach, fundacjach itd.:
Eva Minge Design sp. z o.o. – Prezes Zarządu
„Fundacja Eva Minge Design” – Członek Rady Fundacji
Esotiq & Henderson S.A. – Członek Rady Nadzorczej

7. Aktualnie sprawowane funkcje w organizacjach społecznych i politycznych:
Brak

8. Stan posiadania akcji spółki oraz spółek powiązanych, dominujących, zależnych:
96 634 akcji Esotiq & Henderson S.A., w tym 99 634 akcji imiennych uprzywilejowanych w ten sposób, że na każdą akcję przypadają dwa glosy na walnym zgromadzeniu oraz 7 000 akcji na okaziciela, zwykłych.

9. Wszelkie informacje dotyczące spraw mogących rzutować na postępowanie lub zachowanie członka organu:
Brak

10. Członek Rady Nadzorczej oświadczył, że:
– nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,
– nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta,
– nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,
– nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe