Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w dniu 14 października 2021 r. [RB 28/2021]

Zapłata za nabycie uprawnienia do zakupu akcji Emitenta. [RB 27/2021]
04/10/2021
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w dniu 14 października 2021 r. [RB 29/2021]
15/10/2021
Zapłata za nabycie uprawnienia do zakupu akcji Emitenta. [RB 27/2021]
04/10/2021
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w dniu 14 października 2021 r. [RB 29/2021]
15/10/2021

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w dniu 14 października 2021 r. [RB 28/2021]

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. [Spółka] działając na podstawie przepisu § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim [Dz. U. z 20 kwietnia 2018 r. poz. 757] podaje do wiadomości publicznej treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 14 października 2021 r. wraz z liczbą akcji z których oddano ważne głosy oraz procentowym udziałem tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w dniu 14 października 2021 r.

Adam Skrzypek – Prezes Zarządu

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim [Dz. U. z 20 kwietnia 2018 r. poz. 757]