Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w dniu 28 czerwca 2024 r. [RB 24/2024]

Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy. [RB 23/2024]
28/06/2024
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w dniu 28 czerwca 2024 r. [RB 25/2024]
28/06/2024
Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy. [RB 23/2024]
28/06/2024
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w dniu 28 czerwca 2024 r. [RB 25/2024]
28/06/2024

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w dniu 28 czerwca 2024 r. [RB 24/2024]

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. [Spółka] działając na podstawie przepisu § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim [Dz. U. z 20 kwietnia 2018 r. poz. 757] podaje do wiadomości publicznej treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 28 czerwca 2024 r. wraz z liczbą akcji z których oddano ważne głosy oraz procentowym udziałem tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson S.A. w dniu 28.06.2024 r.

Sylwia Nieckarz-Kośla – Członek Zarządu
Diana Okular – Członek Zarządu