Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy. [RB 23/2024]

Nabycie akcji własnych. [RB 22/2024]
23/06/2024
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w dniu 28 czerwca 2024 r. [RB 24/2024]
28/06/2024
Nabycie akcji własnych. [RB 22/2024]
23/06/2024
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w dniu 28 czerwca 2024 r. [RB 24/2024]
28/06/2024

Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy. [RB 23/2024]

Esotiq & Henderson S.A. [Spółka], działając na podstawie przepisu § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, niniejszym zawiadamia o podjęciu w dniu 28 czerwca 2024 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały o wypłacie dywidendy z zysku za rok obrotowy 2023, w związku z czym przekazuje następujące informacje:

Wysokość dywidendy:
5 898 663,00 zł [pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt trzy złote 00/100]

Wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję:
3,00 zł [trzy złote] na każdą akcję z wyłączeniem akcji własnych Spółki

Liczba akcji objętych dywidendą:
1 966 221 [jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwadzieścia jeden]

Dzień dywidendy:
5 lipca 2024 r.

Termin wypłaty dywidendy:
15 sierpnia 2024 r.

Sylwia Nieckarz-Kośla – Członek Zarządu
Diana Okular – Członek Zarządu