Nabycie akcji własnych. [RB 22/2024]

Zmiana składu Rady Nadzorczej. [RB 21/2024]
12/06/2024
Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy. [RB 23/2024]
28/06/2024
Zmiana składu Rady Nadzorczej. [RB 21/2024]
12/06/2024
Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy. [RB 23/2024]
28/06/2024

Nabycie akcji własnych. [RB 22/2024]

Esotiq & Henderson S.A. [Emitent, Spółka] informuje, iż w okresie od 17 czerwca 2024 r. do 21 czerwca 2024 r. w transakcjach na sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Spółka nabyła 5 446 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Nabyte akcje stanowią 0,244 % kapitału zakładowego i odpowiada im 5 446 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 0,168 % ogólnej liczby głosów. Średnia jednostkowa cena nabytych akcji własnych wyniosła 43,44 zł. Zlecenia nabycia zostały wykonane za pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. Nabycie zostało dokonane na podstawie upoważnienia udzielonego Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki oraz na podstawie przepisów art. 362 § 1 pkt 2 i 8 Kodeksu spółek handlowych. Uchwała stanowi, że nabyte przez Emitenta akcje własne mogą zostać przeznaczone do zaoferowania do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat, realizacji programu opcji menedżerskich, umorzenia akcji i obniżenia kapitału zakładowego Spółki, dalszej odsprzedaży, wydania akcji w zamian za akcje spółki przejmowanej lub w zamian za udziały spółki przejmowanej, ustanowienia zastawu na akcjach na zabezpieczenie zobowiązań zaciąganych przez Spółkę. Emitent posiada łącznie 261 649 akcji własnych, którym odpowiada 261 649 głosów, co stanowi odpowiednio 11,715 % kapitału zakładowego oraz 8,092 % ogólnej liczby głosów.

Szczegółowe informacje o transakcjach nabycia akcji własnych Emitent przekazuje w załączeniu.

Sylwia Nieckarz-Kośla – Członek Zarządu
Diana Okular – Członek Zarządu

 

Podstawa prawna:
Art. 5 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady [UE] nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku [rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku] oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz art. 2 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji [UE] 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady [UE] nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji.