Zmiana składu Rady Nadzorczej. [RB 21/2024]

Wstępna informacja o skonsolidowanych przychodach Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w maju 2024 r. [RB 20/2024]
10/06/2024
Nabycie akcji własnych. [RB 22/2024]
23/06/2024
Wstępna informacja o skonsolidowanych przychodach Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w maju 2024 r. [RB 20/2024]
10/06/2024
Nabycie akcji własnych. [RB 22/2024]
23/06/2024

Zmiana składu Rady Nadzorczej. [RB 21/2024]

Esotiq & Henderson S.A. [Emitent] działając na podstawie przepisu § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje że w dniu 12 czerwca 2024 r. Pan Ryszard Zawieruszyński, pełniący dotychczas funkcję Członka Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson S.A. złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Emitenta. Jako przyczynę rezygnacji Pan Ryszard Zawieruszyński wskazał zwiększone obciążenie obowiązkami wynikającymi z pełnienia funkcji zarządczych w innych spółkach.

Sylwia Nieckarz-Kośla – Członek Zarządu
Diana Okular – Członek Zarządu