Wstępna informacja o skonsolidowanych przychodach Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w maju 2024 r. [RB 20/2024]

Zbycie i nabycie akcji własnych. [RB 19/2024]
09/06/2024
Zmiana składu Rady Nadzorczej. [RB 21/2024]
12/06/2024
Zbycie i nabycie akcji własnych. [RB 19/2024]
09/06/2024
Zmiana składu Rady Nadzorczej. [RB 21/2024]
12/06/2024

Wstępna informacja o skonsolidowanych przychodach Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w maju 2024 r. [RB 20/2024]

Esotiq & Henderson S.A. informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w maju 2024 r. przez Grupę Kapitałową wyniosły ponad 24 mln zł i były wyższe o 36 proc. od przychodów uzyskanych w maju 2023 r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w okresie 5 pierwszych miesięcy 2024 r. wyniosły około 107,9 mln zł i były wyższe o ok 10 proc., niż w tym samym okresie roku ubiegłego.

Przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży internetowej w maju 2024 r. wyniosły ok. 5 mln zł i były wyższe o 83 proc. rok do roku, Skonsolidowane przychody ze sprzedaży internetowej wyniosły ponad 23 mln zł i były wyższe o 19 proc., niż w porównywalnym okresie 2023 r.

Szacunkowa marża brutto na sprzedaży Grupy Kapitałowej wyniosła 73 proc. i była wyższa o 1 p.p. w porównaniu z marżą zrealizowaną w maju roku poprzedniego.

W ujęciu narastającym skonsolidowana marża ze sprzedaży w okresie styczeń – maj 2024 r. wyniosła około 69 proc. i według szacunków była wyższa o ponad 4 p.p. w porównaniu z marżą osiągniętą w odpowiednim okresie roku ubiegłego.

Powierzchnia handlowa Grupy Kapitałowej w maju roku 2024 r. wynosiła 17 791 m kw. i była mniejsza o 1 proc. niż rok wcześniej.

Sylwia Nieckarz-Kośla – Członek Zarządu
Diana Okular – Członek Zarządu

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.