Wstępna informacja o skonsolidowanych przychodach Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w grudniu 2023 r. [RB 1/2024]

Nabycie akcji własnych. [RB 43/2023]
17/12/2023
Daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2024. [RB 2/2024]
15/01/2024
Nabycie akcji własnych. [RB 43/2023]
17/12/2023
Daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2024. [RB 2/2024]
15/01/2024

Wstępna informacja o skonsolidowanych przychodach Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w grudniu 2023 r. [RB 1/2024]

Esotiq & Henderson S.A. informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w grudniu 2023 r. przez Grupę Kapitałową wyniosły około 30,9 mln zł i były wyższe o ponad 25 proc. od przychodów uzyskanych w grudniu 2022 r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w roku 2023 wyniosły około 273,8 mln zł i były wyższe o 15 proc., niż w roku 2022.

Przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży internetowej w grudniu 2023 r. wyniosły ponad 5,6 mln zł i były wyższe o około 55 proc. rok do roku. Narastająco, w okresie styczeń – grudzień 2023 r., skonsolidowane przychody ze sprzedaży internetowej wyniosły około 52,7 mln zł i były wyższe o ponad 36 proc., niż w roku 2022.

Szacunkowa marża brutto na sprzedaży Grupy Kapitałowej wyniosła w grudniu 2023 r. około 68 proc., a zatem była wyższa o ponad 2 p.p. w porównaniu z marżą zrealizowaną w grudniu 2022 r.

W ujęciu narastającym skonsolidowana marża ze sprzedaży za rok 2023 wyniosła blisko 65 proc. i według szacunków była wyższa o ponad 2 p.p. w porównaniu z marżą osiągniętą w roku 2022.

Powierzchnia handlowa Grupy Kapitałowej na koniec grudnia 2023 r. wynosiła 17 774 m kw. i była mniejsza o około 2 proc. niż rok wcześniej.

Sylwia Nieckarz-Kośla – Członek Zarządu

Diana Okular – Członek Zarządu

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.